Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Diyanet Güncel Görev ve Çalışma Yönergesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Güncellenen 2017 Yılı Görev ve Çalışma Yönergesi

Diyanet Güncel Görev ve Çalışma Yönergesi
  • 03 Ağustos 2017, Perşembe 11:31

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

BİRİNCİ KISIM
Başlangıç Hükümleri ve Merkez Teşkilatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet İşleri Başkanlığının ve Başkanlık personelinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşları ile bu kuruluşlarda görevli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

c)    Birim: Başkanlık merkez kuruluşunda hizmet birimlerini, taşra teşkilatında il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdürlüklerini, yurt dışı teşkilatında din hizmetleri müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerini,

ç) Birim amiri: Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarındaki birimlerin en üst yöneticilerini,

d)    Cami görevlileri: İmam-hatip ve müezzin-kayyımı,
e)    DİBBYS: Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemini,
f)    Din görevlileri: Vaiz, murakıp, Kur’an kursu öğreticisi ve cami görevlilerini,
g)    İmam-Hatip: Başimam-hatip, uzman imam-hatip, imam-hatip ve sözleşmeli imam-hatibi,
ğ) Kur’an kursu öğreticisi: Kur’an kursu başöğreticisi, Kur’an kursu uzman öğreticisi, Kur’an kursu öğreticisi ve sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisini,
h)    Müezzin-kayyım: Başmüezzin, müezzin-kayyım ve sözleşmeli müezzin-kayyımı,
ı) Müşavir, ataşe ve koordinatör: Din hizmetleri müşaviri, din hizmetleri ataşesi, ataşe ve din hizmetleri koordinatörünü,
i)    Vaiz: Başvaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi ve sözleşmeli vaizi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Hizmet Birimleri

Din hizmetleri genel müdürlüğü
MADDE 5 - (1) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aşağıdaki daire başkanlıklarından oluşur.
a)    İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı
b)    Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı
c)    Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı
ç)   Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı
d)   Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

İrşat hizmetleri daire başkanlığı
MADDE 6 - (1) İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Cami ve mescitlerdeki irşat hizmetlerinin usulüne uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

b)    Panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri ilmi toplantılar düzenlemek.

c)    Müftülüklerce radyo, televizyon ve diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve rapor hazırlamak.
ç) Başkanlıkça uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekiplerinin gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
d)    Başkanlık  vaizlerinin,  vaaz  ve  irşat  programlarını  hazırlamak  ve  işlemlerini yürütmek.
e)    Müftülüklerce hazırlanarak Başkanlığa gönderilen hutbe metinlerini incelemek.
f)    Gerektiğinde vaaz ve hutbe metinleri hazırlamak.
g)    İhtida edenlerle ilgili işlemleri takip etmek ve kayıtlarını tutmak.
ğ) Kutlu Doğum Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
h)    İlgili birimlerle işbirliği yaparak vaizlerin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.
ı) İrşat hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve müftülüklerce bu amaçla yapılan iş ve işlemleri takip etmek.
i)    İrşat hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
j)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Cami hizmetleri daire başkanlığı
MADDE 7 - (1) Cami Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Cami ve mescitlerin yönetiminin devralınması, ibadete açılması, ibadet, ezan ve sala hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
b)    Camilerin Açık Tutulması ve Cami Çalışma Programı ile ilgili iş ve işlemleriyürütmek.
c)    Camilerde dini gün ve gecelerde programlar düzenlemek ve programların radyo ve televizyonlarda yayınlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ç)  Camilerde yürütülen din hizmetleri standardını belirlemek.
d)    Cami rehberliği ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
e)    Cami ve mescitlerde kitaplık/kütüphane oluşturulması ve hizmete sunulması ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
f)    Yol güzergâhlarındaki dinlenme tesisleri ile alış-veriş merkezlerindeki cami ve mescitlerin sorunları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
g)    İhtiyaç duyulan camilerde dini danışmanlık bürolarının açılmasıyla ilgili çalışma yapılmasını sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
ğ)  Ramazan ayında yapılan cami hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
h)  Camiye ilgiyi artırmak ve cami hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla ilgili birim ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeler geliştirilmesine, sempozyum, konferans, panel vb. toplantılar düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Camilerde yürütülen ibadet hizmetlerinden toplumun bütün kesimlerinin istifade etmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
i)    Camilerde yapılan ibadet hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için müftülük, cami görevlileri, cami dernekleri ve vakıflar ile cemaat arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak.
j)    Camilerdeki araştırma ve çekim izinleri ile ilgili işlemleri takip etmek.
k)    Cami yaptıranlara takdir belgesi düzenlenmesi, cami açılış törenlerine katılım ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
l)    Cami görevlilerinin mesleki gelişim ve kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
m)    Din görevlilerinin mesleki motivasyonlarını artırıcı çalışmalar yapmak ve tecrübe paylaşım toplantıları düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
n)    Cami hizmetleri ile ilgili talep, öneri ve şikâyet dilekçelerinin gereğini yapmak.
o) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz, tekfin ve defin işlerinin yapılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
ö) Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
p) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Aile ve dini rehberlik daire başkanlığı
MADDE 8 - (1) Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla dini, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek/düzenlenmesini sağlamak.
b)    Aile sorunlarının çözümüne yönelik dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak.
c)    Aile ve aile bireylerine yönelik dini konularda program ve çalışmalar yapmak.
ç) Sosyal ve kültürel değişimler sonucu karşı karşıya kaldığı riskler ve yeni sorunlar karşısında aileyi güçlendirmek için aile bireylerine manevi destek hizmeti sunmak.
d)    Aile ve dini rehberlik bürolarında görevlendirilen personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.
e)    Sevgi evleri, huzurevleri, yetiştirme yurtları, kadın konuk evleri gibi sosyal hizmet kurumlarında dini rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak.
f)    Aileye ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanmasını sağlamak.
g)    Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
ğ) Aile ve dini rehberlik bürolarının açılmasını ve bu büroların koordineli olarak çalışmasını sağlamak.
h)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri daire başkanlığı

MADDE 9 - (1) Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Toplumun milli ve manevi değerlerinin canlı tutulmasına yönelik sosyal ve kültürel içerikli çalışmalar yapmak.
b)    Sosyal yapılanmalar, dini teşekküller ve geleneksel kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak.
c)    Ramazan ayında sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler planlamak ve yürütmek.
ç) Dini bayramların kutlanmasına yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
d) Kurban ibadetinin dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak.
e) İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde Vekâletle Kurban Kesim Programını yürütmek. f) Helal gıda konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemleri
koordine ve takip etmek.
 g) Gençlerin manevi gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak.

ğ) Geleneksel İslam sanatları ile ilgili farkındalık oluşturucu çalışmalar yapmak ve bu kapsamda Başkanlık personelini ilgili alanlara yönlendirmek.

h) Diyanet okuma salonlarının fiziksel ve işlevsel standartlarını belirlemek ve gerekli görülen yerlerde açılmasını sağlamak.

ı) Toplumsal huzuru tehdit eden terör ve şiddet gibi olumsuzlukların önlenmesi hususunda ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.

i) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması amacıyla projeler üretmek, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışmak.

j) Başkanlık Tasavvuf Musiki Korosu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

k)    Dini/milli özel gün ve haftalarda gerekli faaliyet ve planlamaları yapmak.

l)    Namaz vakitleri ile dini günlerin tespit ve ilanı hususunda ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek, bu bağlamda yurt içi ve yurt dışında hilal, yatsı ve imsak gözlemlerini yapmak, gözlem ve hesaplama sonuçlarının Başkanlık takvimi, web sayfası ve mobil uygulamalarda yer almasını sağlamak.

m)    Kıble tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek; bu kapsamda ilgili personele eğitim desteği verilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

n)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Göç ve manevi destek hizmetleri daire başkanlığı

MADDE 10 - (1) Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    İç ve dış göçün doğurduğu dini, kültürel ve sosyal problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

b)    Ülkemize sığınan yabancılara yönelik olarak yürütülecek Başkanlık hizmetlerini planlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmaları yürütmek.

c)    Çeşitli nedenlerle yurt içinde göç etmek durumunda kalan vatandaşlarımıza dini danışmanlık ve manevi destek sunmak.

ç) Afet ve acil durumlarda sunulacak din hizmetleri hususunda ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmaları planlamak ve uygulamak.

d)    Afet ve acil durumlarda alınması gereken tedbirlerin başta personelimize ve halkımıza aktarılmasında ve olağanüstü durumlarda paydaş kurumlarla birlikte çalışmak.

e)    Mevsimlik işçilere sunulacak Başkanlık hizmetlerini koordine etmek.
f)    Engellilere yönelik manevi destek hizmeti sunulmasını sağlamak.

g)    Sağlık kuruluşlarında, ceza infaz kurumu ve çocuk eğitim evlerinde manevi destek hizmeti sunmak için gerekli çalışmaları yapmak.

ğ) Denetimli serbestlik kapsamında bulunan vatandaşlarımıza manevi destek hizmeti sunmak.

h)    Madde bağımlılığıyla mücadelede ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.

ı) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 11 – (1) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aşağıdaki daire başkanlıklarından oluşur.

a)    Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı
b)    Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı
c)    Program Geliştirme Daire Başkanlığı
ç) Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanlığı

Yaygın din eğitimi daire başkanlığı
MADDE 12 - (1) Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek ve Kur’an kursları açmak, buralarda yürütülecek eğitim-öğretim hizmetlerini düzenlemek.

b)    Yatılı öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak, buralarda kalan öğrencilerin iaşe ve ibate giderlerinin karşılanmasını sağlamak, yurt ve pansiyonların yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c)    Kur’an kurslarının açılış, isim değişikliği, eğitime ara verme, eğitim ve öğretime yeniden başlama ve kapanışlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ç) İlgili birimlerle işbirliği yaparak Kur’an kursu öğreticilerinin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

d)    Yaygın din eğitiminde uygulanacak eğitim programlarını, okutulacak ders kitaplarını ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirlemek ve hazırlanması hususunda ilgili daire ile işbirliği yapmak.

e)    Yaygın din eğitimi kapsamında düzenlenen gündüzlü ve yatılı Kur’an kursları, yaz Kur’an kursları ve camilerde Kur’an öğretimi kursları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f)    Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve yaygın din eğitiminde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla projeler üretmek ve uygulanmasını sağlamak.

g)    Hafızlık eğitimi ve hafızlık tespit sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Kur’an Kursu öğrencileri arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve anlama, hafızlık, dini bilgiler ve Kur’an kurslarında uygulanan diğer öğretim programlarının hedef ve kazanımları ile ilgili yarışmalar düzenlemek.

h) Kur’an kursları için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile öğretici ve diğer personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.

ı) Yurt dışından gelen öğrencilerin Kur’an kurslarında eğitilmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

i) Kur’an kurslarını tanıtıcı ve bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerini teşvik edici programlar ile yazılı ve görsel materyal hazırlamak veya hazırlatılmasını sağlamak.

j) Yaygın din eğitimi faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek.

k) Kur’an kurslarında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. Bu hizmetlerin etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli ihtiyaçları tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.

l) Yaygın din eğitiminin arşiv hizmetlerini yürütmek.

m) Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde uygulanacak eğitim programları, okutulacak ders kitapları ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirlemek ve hazırlanması hususunda ilgili daire ile işbirliği yapmak.

n) Yaygın din eğitimiyle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak.

o) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmet içi eğitim ve rehberlik daire başkanlığı

MADDE 13 - (1) Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Başkanlık personelinin hizmette etkinlik ve verimliliklerini artırmak için hizmet içi eğitim kursları düzenlemek için gerekli çalışmaları yapmak.

b)    İlgili birimlerle işbirliği yaparak Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.

c)    Kariyer kadrolarında bulunan Başkanlık personelinin ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarına göre yetiştirilmelerine yönelik eğitimle ilgili çalışmalar yapmak.

ç) Personelin adaylık, görevde yükselme, yabancı dil ve benzeri eğitiminde uygulanacak programların hazırlanması hususunda ilgili daire ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak.
d)    Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını takip etmek.

e)    Başkanlık personeli için hizmet içi eğitim stratejilerini ve eğitime öncelikle alınacak personeli belirlemek, uygulanmakta olan programların etkinlik ve verimliliğini ölçmek, geri bildirimler elde etmek, yılsonu hizmet içi eğitim faaliyet raporlarını hazırlamak.

f)    Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim planını hazırlamak.

g)    Eğitim merkezlerinin açılacağı yerlerin belirlenmesi ve açılışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Eğitim merkezlerinin bina, araç-gereç ve benzeri ihtiyaçları ile eğitim görevlisi ve personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.

h)    Özel olarak aşere, takrib ve tayyibe alanında eğitim alanların yetkinliğini tespiti ve bunlara belge verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ı) İl/ilçe müftülüklerince düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarına katılacak personelin belirlenmesinde esas alınacak kriterler ile uygulanacak programı ve benzeri hususları tespit etmek, bu kurslardaki eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli dinihaberler.com olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

i)    Eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitimlerde giriş, dönem ve bitirme sınavları ile ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimden yararlananların belgelerinin düzenlenmesini ve bilgilerin ilgili programlara girilmesini sağlamak.

j)    Din hizmetleri sınıfında çalışan personelin Kur’an-ı Kerimi usulüne uygun şekilde okumalarını geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.

k)    Başkanlık personelinin yabancı dil ve mesleki bilgilerini geliştirmeleri için çalışmalar yapmak, gerektiğinde kurs açmak veya bu hususlarda açılacak kurslara eleman göndermek, bu konularda ilgili kurum/kuruluşlarla yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.

l)    Hizmet içi eğitim için ihtiyaç duyulması halinde hizmet satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

m)    Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde düzenlenen raporları derlemek, önerileri değerlendirmek, etkinlik ve verimliliği artırmak için gerekli tedbirleri almak.

n)    Birimin bütçe işlemleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.

o)    Dairenin görev alanı ile ilgili mevzuat ihtiyaçlarını belirlemek. ö) Dairenin görev alanı ile ilgili arşiv hizmetlerini yürütmek.
p)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Program geliştirme daire başkanlığı
MADDE 14 - (1) Program Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumak, ezberlemek, anlamını öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik eğitim-öğretim programları hazırlamak/hazırlatmak veya güncellemek.

b)    Temel dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik eğitim-öğretim programları hazırlamak/hazırlatmak veya güncellemek.

c)    Özel eğitime muhtaç vatandaşlarımıza yönelik eğitim-öğretim programları hazırlamak/ hazırlatmak veya güncellemek.

ç) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma, hafızlık yapma, anlamını öğrenme ve temel dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik hazırlanan eğitim-öğretim programlarına uygun ders notları, ders kitapları, yardımcı eğitim diniyayinci.com materyalleri hazırlamak/ hazırlatmak veya güncellemek.

d)    Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim programları hazırlamak veya hazırlatmak.
e) Yaygın din eğitimi ve hizmet içi eğitim programlarına uygun ders notları veya ders kitapları, yardımcı eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak.

f) Uygulanan eğitim-öğretim programları, ders notları ve diğer eğitim materyallerini geri bildirimler, değişen, gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek.

g) Yaygın din eğitimi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması hususlarında ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve ihtiyaç halinde hizmet satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Eğitim Kurulu, Merkezi Eğitim Yürütme Kurulu ve Kur’an Eğitim ve Öğretimi Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek, alınan kararları ilgili birimlere bildirmek.

h) Başkanlık personelinin eğitim seviyelerini yükseltmek, hizmetteki etkinlik ve verimliliklerini artırmak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlarla yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.

ı) Uygulanan programların ve yapılan faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini ölçmek amacıyla alan araştırmaları yapmak veya yaptırmak.

i)    E-eğitim uygulamalarını geliştirmek üzere ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle gerekli çalışmaları yapmak.

j)    Birimin taşınır ve bütçe işlemleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.
k)    Birimin stratejik plan teklifinin koordinasyonunu sağlamak.
l)    Birimin mevzuat ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.
m)    Birim faaliyetleri ile ilgili hazırlanan raporların koordinasyonunu sağlamak.
n)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Dini yüksek ihtisas merkezleri daire başkanlığı

MADDE 15 - (1) Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Dini yüksek ihtisas merkezlerinin açılacağı yerlerin belirlenmesi ve açılışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b)    Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde personelin bilgisini artırmak ve uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla ihtisas kursları açılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

c)    Dini yüksek ihtisas merkezlerinin eğitim stratejilerini ve ihtisas eğitimine alınacak personelin kriterlerini belirlemek.

ç) Dini yüksek ihtisas merkezlerinde uygulanmakta olan eğitim faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini ölçmek, geri bildirimler elde etmek ve faaliyetler hakkında rapor hazırlamak, verimliliği artırmak için gerekli çalışmaları yapmak.

d)    İhtisas eğitimlerine giriş, dönem ve bitirme sınavları ile ilgili işlemleri yürütmek.

e)    İhtisas kursu giriş sınavında başarılı olan personelin dini yüksek ihtisas merkezlerine planlamalarını yapmak.

f)    Başkanlıkça hazırlanan eğitim programlarını dini yüksek ihtisas merkezlerine tebliğ etmek ve programların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri almak.

g)    Dini yüksek ihtisas merkezleri için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile eğitim görevlisi ve personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.

ğ) İhtisas eğitiminden yararlananların belgelerini düzenlemek ve bilgilerini arşivlemek.

h)    Dini yüksek ihtisas merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

ı) İhtisas eğitimi amacıyla yurt dışından ülkemize getirilen öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, bunların iş ve işlemlerinin yürütülmesinde ilgili birimlerle iş birliği yapmak.

i)    Dairenin görev alanı ile ilgili mevzuat ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarını yapmak.

j) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 16 – (1) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aşağıdaki daire başkanlıklarından oluşur.

a)    Hac Hizmetleri Daire Başkanlığı
b)    Umre Hizmetleri Daire Başkanlığı
c)    Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanlığı
 ç) Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Hac hizmetleri daire başkanlığı
MADDE 17 - (1) Hac Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Hac ibadetinin İslam dini esaslarına uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılması için gerekli tedbirleri almak.

b)    Hac kayıtları, hacca gideceklerin belirlenmesi ve hac seyahati ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c)    Hacı adaylarının Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Cidde ve Meşair iskan ve intikalleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve ihtiyaç duyulan yerlerde rehberlik ve irtibat büroları açmak.

ç) Hac organizasyonunda personel görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d)    Başkanlık yurt dışı teşkilatınca düzenlenen hac organizasyonlarının Suudi Arabistan’daki iş ve işlemlerini yürütmek.

e)    Ülkemiz hac kontenjanının, 11/10/2011 tarihli ve 2011/2347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda belirlenen oranda iller bazında taksimini yapmak.

f)    Hacda vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dönemeyenlerin iş ve işlemlerini takip etmek.

g)    Suudi Arabistan hac mevzuatını takip etmek ve gerekli protokolleri hazırlamak.

ğ) Hac organizasyonunun yurt içi ve yurt dışı safahatı ile ilgili arşiv ve dokümantasyon oluşturmak ve yıllık hac raporunu hazırlamak.

h) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Umre hizmetleri daire başkanlığı
MADDE 18 - (1) Umre Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Umre programları düzenlemek, umre ibadetinin dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılması için gerekli tedbirleri almak.

b)    Umre kayıtları, kafile planlamaları ve uçak programlarıyla ilgili iş ve işlemleri
yapmak.
c)    Suudi Arabistan’da işbirliği yapılacak umre şirketlerini belirlemek.

ç) Umreye giden vatandaşlarımızın Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Cidde iskân ve intikalleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d)    Umre organizasyonlarında personelin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.

e)    Başkanlık yurt dışı teşkilatınca düzenlenen umre organizasyonlarının Suudi Arabistan’daki iş ve işlemlerine yardımcı olmak.

f)    Umrede vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dönemeyenlerin iş ve işlemlerini takip etmek.

g)    Umre organizasyonlarının yurt içi ve yurt dışı safahatı ile ilgili arşiv ve dokümantasyon oluşturmak ve yıllık umre raporunu hazırlamak.

ğ) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Hac ve umre eğitim daire başkanlığı
MADDE 19 - (1) Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Hac ve umreye gidecek vatandaşlar ve görevlilerin eğitimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yurt içinde ve yurt dışında kurs, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek ve uygulamayı takip etmek.

b)    Hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilecek personelin sınav ve seçim işlemlerini yapmak.

c)    Hac ve umrenin bir eğitim süreci ve ibadet olma özelliğini dikkate alarak ilgili birimlerle işbirliği içerisinde eğitim ve irşat stratejileri belirlemek, irşat plan ve programları hazırlamak.

ç) Hac ve umre ile ilgili yazılı ve görsel yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, bunlarla ilgili arşiv oluşturmak.

d)    Hac ve umre organizasyonları hakkında verilen raporları değerlendirmek ve gereğini yapmak üzere genel müdüre sunmak.

e)    Hac ve umre organizasyonuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılacak toplantı, ziyaret ve diğer etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f)    Hac ve umre hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

g)    Hac ve umreye gidecek vatandaşlarımız ile hac ve umrede görevlendirilecek personelin eğitimleri için ilgili birimlerle işbirliği yaparak eğitim merkezleri açılmasını sağlamak ve buralardaki eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

ğ) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Kurullar ve koordinasyon daire başkanlığı

MADDE 20 - (1) Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun sekretarya işlerini yürütmek ve alınan kararların uygulanmasını takip etmek.

b)    Hac ve umre için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımı, malzemelerin muhafazası ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu konularda Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği yapmak.
c)    Hac ve umre hizmetleriyle ilgili her türlü tahsilat, harcama ve muhasebeleştirme iş ve işlemlerini takip etmek.

ç) Hac ve umre seyahatleri için gerekli ulaşım araçlarını temin etmek.

d)    Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde kullanılan taşıtlar ile araç ve gereçlerin hizmete hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

e)    Hac ve umre yolcularının eşyalarının ülkemize nakline ilişkin yurt içinde ve yurt dışında yürütülen hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

f)    Suudi Arabistan’a gönderilecek ambulans, ilaç, tıbbi ve diğer malzemeler ile bunları götürecek araç ve personelin iş ve işlemlerini takip etmek.

g)    Seyahat acentelerince düzenlenen hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilecek Başkanlık personelinin tespit, planlama ve dağıtımını yapmak.

ğ) Seyahat acentelerince yatırılacak teminat ve hizmet bedellerinin takibini yapmak ve bu konuda Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapmak.

h)    Seyahat acentelerinin uyması gereken usul ve esasları belirleyerek Bakanlıklararası Hac ve Umre Kuruluna sunulmasını sağlamak.

ı) Seyahat acenteleri hakkında hazırlanan denetim raporlarını değerlendirmek ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kuruluna sunulmasını sağlamak

i)    Suudi Arabistan’da kullanılan demirbaş eşyaların, her yıl sayımını yaptırmak ve korunmasını sağlamak.

j)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Dini yayınlar genel müdürlüğü
MADDE 21 – (1) Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, aşağıdaki daire başkanlıklarından oluşur.
a)    Basılı Yayınlar Daire Başkanlığı
b)    Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı

c)    Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı ç) Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığı

Basılı yayınlar daire başkanlığı
MADDE 22 - (1) Basılı Yayınlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan basılı eserleri hazırlamak/hazırlatmak; gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b)    Toplumu din konusunda aydınlatmak, birlik ve bütünlüğe, toplumsal kaynaşma ve huzura katkı sağlamak, ayrıca aile ve gençliği tehdit eden zararlı akım ve faaliyetlere karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, gerektiğinde bunları ücretsiz olarak dağıtılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c)    Başkanlıkça hazırlattırılan veya kişiler tarafından yayımlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yayımlanması hususunda karar vermek; dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevkini sağlamak.

ç) Kurum ve kuruluşlar ile şahıslardan gelen ücretsiz yayın taleplerini değerlendirmek, uygun görülenleri imkânlar ölçüsünde karşılamak.

d)    Basımı yapılacak eserlerin tashih ve tasarımını yapmak/yaptırmak ve basılmasını
sağlamak.

e)    Basılı dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın basılı yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.

f)    Başkanlıkça yayımlanan basılı eserlerin arşivini oluşturmak.

g)    Başkanlığın basılı yayınlarının tanıtımı için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yapmak.

ğ) Diyanet takviminin hazırlanması ve basılması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

h)    Uluslararası fuarlara katılmak, dini ve milli kültürümüzün belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserlerin tanıtımının yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Süreli yayınlar ve kütüphaneler daire başkanlığı

MADDE 23 - (1) Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Toplumu din konusunda aydınlatmak, Başkanlık personelinin mesleki açıdan gelişmesine katkı sağlamak, okul öncesi ve okul çağındaki çocukları bilgilendirmek, yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dini ve milli kimliklerini koruyabilmelerine destek olmak ve Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak amacıyla periyodik olarak dini, ilmi, edebi, ahlaki, kültürel ve benzeri konularda yazı, fotoğraf ve resimlerin yer aldığı süreli yayınlar hazırlamak.

b)    Süreli dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın süreli yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.

c)    Süreli yayınların hazırlanma ve incelenme süreçlerini takip etmek ve zamanında basılmasını sağlamak.

ç) Süreli Yayınlar için mobil uygulamalar hazırlamak ve hazırlatmak.

d)    Süreli yayınların tanıtımı için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yapmak.

e)    Başkanlık kütüphanesini kütüphanecilik ilkelerine göre düzenlemek ve yönetmek. 
f) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri takip etmek; yurt içi ve yurt dışında bulunan kütüphanelerle işbirliğine yönelik çalışmalar yapmak.

g)    Bibliyografya ve toplu kataloglar oluşturmak.

ğ) Tarihi ve sanat değeri olan eserlerin korunması ve okuyucuların bunlardan istifade edebilmesi için gerekli tedbirleri almak.

h) Onarılması gereken yazma eserlerin tamirini yapmak/yaptırmak.

ı) Yurt içinde ve yurt dışında neşredilen ve Başkanlık kütüphanesinde bulunmasında fayda görülen basılı, sesli ve görüntülü eserlerin, ilgili birimlerle işbirliği yapılarak satın alınmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

i) Başkanlık Kütüphanesi için ihtiyaç duyulan süreli yayınlara abone olunmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

j) Kütüphane açacak teşkilat birimlerine rehberlik etmek ve imkânlar ölçüsünde destek vermek.

k) Kaybolan ve satın alma yoluyla temin edilemeyen eserlerin tazmin ve terkin işlemlerini yapmak.

l) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Yabancı dil ve lehçelerde yayınlar daire başkanlığı

MADDE 24 - (1) Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yabancı dil ve lehçelerde eserler hazırlamak/hazırlatmak; Türkçe’den yabancı dil ve lehçelere, yabancı dil ve lehçelerden Türkçe’ye eserler tercüme etmek/ettirmek, bunların gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b)    Yabancı dil ve lehçelerde Başkanlıkça hazırlattırılan veya kişiler tarafından yayımlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri komisyon marifetiyle incelettirmek, yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevkini sağlamak.

c)    Ülkemizin milli ve manevi değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik çeşitli dil ve lehçelerde basılı, süreli, sesli, görüntülü ve benzeri yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, yayımlanması ve gerektiğinde ücretsiz dağıtılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Farklı dil ve lehçelerde yayınlar hazırlamak/hazırlatmak üzere tercüme bürosu oluşturmak, gerekli personel istihdamını sağlamak.

d)    Yabancı dillerde ihtiyaç duyulan yayın materyallerini temin etmek üzere çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak.

e)    Yabancı dil ve lehçelerde hazırlanan Başkanlık yayınlarının tanıtımı hususunda çalışmalar yapmak.

f)    İslam’ın temel kaynakları ile ilgili tahkik, edisyon-kritik çalışmaları yapmak.

g)    Değişik dil ve lehçelerde Kur’an-ı Kerim meali hazırlamak/hazırlatmak ve ücretsiz dağıtılmasını sağlamak.

ğ) Değişik dil ve lehçelerde takvim hazırlamak/hazırlatmak, basımı ile ilgili işlemleri yürütmek.

h)    Uluslararası fuarlara katılarak dini ve milli kültürümüze ait belgelerin, fikir, sanat ve edebi eserlerin tanıtımını yapmak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Radyo ve televizyon daire başkanlığı

MADDE 25 - (1) Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Toplumu din konusunda aydınlatmak, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak, Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak ve Başkanlık personelinin eğitimine katkıda bulunmak
amacıyla televizyon ve radyo yayını yapmak, her çeşit sesli ve görüntülü yayın ve program hazırlamak/hazırlatmak; ihtiyaç halinde bunları ücretsiz dağıtmak; gerektiğinde hizmet satın almak ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

b)    Başkanlıkça hazırlattırılan veya yayınlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen sesli ve görüntülü eserleri komisyon marifetiyle incelettirmek, yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek
Kuruluna sevkini sağlamak.

c)    Başkanlıkça hazırlanan/hazırlattırılan sesli ve görüntülü yayınların radyo ve televizyonlarda yayınlanması ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Toplumu din konusunda aydınlatmak, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak için radyo ve televizyonlarda yayınlanmak üzere belgesel, drama, çizgi film ve benzeri programların hazırlanması, kayıt ve çekimlerinin yapılması için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek ve bu konuda TRT ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak.

d)    Sesli ve görüntülü dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Diyanet Radyo ve Televizyonunun ve Başkanlığın sesli ve görüntülü yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.

e)    Diyanet Radyo ve Televizyonu ile sesli ve görüntülü yayınlar için arşiv oluşturmak.

f)    Diyanet Radyo ve Televizyonunda sahih kaynaklara dayalı doğru bilgi ile aile, kadın, çocuklar, gençler, engelli vatandaşlar, yurtdışında yaşayan soydaşlar ve toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik dini, tarihi, aktüel ve sosyo-kültürel programları yayınlamak.

g)    Dini eğitim kurumlarına rehberlik yapacak programlar yapmak ve yayınlamak.

ğ) Uluslararası sesli ve görüntülü fuarlara katılmak suretiyle, dünyada uygulanan en son ses ve görüntü teknolojisini takip etmek.

h)    Radyo ve Televizyonla ilgili teknik çalışmaları yürütmek ve bu konuda TRT ve diğer televizyon kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ı) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Dış ilişkiler genel müdürlüğü
MADDE 26 – (1) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, aşağıdaki daire başkanlıklarından

oluşur.
a)    Yurt Dışı Türkler Daire Başkanlığı
b)    Avrasya Ülkeleri Daire Başkanlığı

c)    Yurt Dışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı ç) Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanlığı

d)    Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler Daire Başkanlığı

Yurt dışı Türkler daire başkanlığı
MADDE 27 - (1) Yurt Dışı Türkler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde I. Grup olarak sayılan ülkelerde yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın dini ihtiyaçlarını belirlemek, din görevlisi taleplerini değerlendirmek ve din hizmeti sunulmasını sağlamak.

b)    Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanacak personel ile sözleşmeli veya geçici süreli görevlendirilecek personelin sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c)    Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan kadrolara sürekli görevle atanacak personel ile sözleşmeli veya geçici süreli görevlendirilecek personelin seçimi, planlanması, görevlendirilmesi, gönderilmesi, görev süresinin uzatılması ve geri çekilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

ç) Sorumluluğundaki ülkelerde Ramazan ayı, Kurban Bayramı, Kutlu Doğum Haftası, Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Muharrem ayı etkinlikleri ve benzeri zamanlar ve
etkinlikler için planlanan görevlilerin belirlenmesi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işleri yürütmek.

d)    Sorumluluğundaki ülkelerde Başkanlık hizmet alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapacak, toplantılara katılacak kişi ve heyetlerin seçimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri yapmak; bu ülkelerden Başkanlığa gelen kişi ve heyetlerin iş ve işlemlerini yürütmek ve onlara rehberlik etmek.

e)    Sorumluluğundaki ülkelerde vatandaşlarımız tarafından kurulan ve Başkanlıkla işbirliği içinde olan dernek, birlik, vakıf ve benzeri kuruluşların çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmek.

f)    Sorumluluğundaki ülkelerde yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın karşılaştığı dini sorunlar ile yurt dışında Başkanlıkça sunulan hizmetlerde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

g)    Sorumluluğundaki ülkelerde Müslüman topluluklarca oluşturulan dini kuruluşların çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmek.

ğ) Sorumluluğundaki ülkelere götürülecek hizmetlerde verimliliği artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak gerektiğinde protokoller hazırlayıp uygulamaya yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

h)    Yurt dışında toplanacak yardımlarla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Sorumluluğundaki ülkelere ait raporları ve yıllık eylem planlarını inceleyerek gereğini yapmak ve arşivlemek; Müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin yıllık çalışma programlarını derlemek, değerlendirmek ve gerekenleri ilgili yerlere iletmek.

i)    Sorumluluğundaki ülkelerde Hac ve Umre hizmetlerinin iş ve işlemlerini takip etmek.
j)    Birimin bilgi sistemi ile ilgili çalışmaları diğer daireler ile birlikte yürütmek.

k)    Sorumluluğundaki ülkelerdeki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın dini yayın ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların karşılanması için kurum ve kuruluşlar ile birimler arası koordinasyonu sağlamak ve gerekli çalışmaları yapmak.

l)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Avrasya ülkeleri daire başkanlığı
MADDE 28 - (1) Avrasya Ülkeleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde II. Grup olarak sayılan ülkelerdeki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın dini ihtiyaçlarını belirlemek, din görevlisi taleplerini değerlendirmek ve din hizmeti sunulmasını sağlamak.

b)    Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan kadrolara sürekli görevle atanacak personel ile sözleşmeli veya geçici süreli görevlendirilecek personelin seçimi, planlanması, görevlendirilmesi, gönderilmesi, görev süresinin uzatılması ve geri çekilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

c)    Sorumluluğundaki ülkelerde Ramazan ayı, Kurban Bayramı, Kutlu Doğum Haftası, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve benzeri zamanlar ve etkinlikler için planlanan görevlilerin belirlenmesi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Sorumluluğundaki ülkelerde Başkanlık hizmet alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapacak, görüşme ve toplantılara katılacak kişi ve heyetlerin seçimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri yapmak; bu ülkelerden Başkanlığa gelen kişi ve heyetlerin iş ve işlemlerini yürütmek ve onlara rehberlik etmek.

d)    Avrasya İslam Şurası ve Balkan Ülkeleri Dini dinhizmetleri.com İdare Başkanları toplantılarını düzenlemek ve alınan kararların İstanbul Çalışma Grubu koordinatörlüğünce gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak.

e)    Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan İslami kurum ve kuruluşların yapıları, faaliyetleri ve hizmet alanlarını incelemek ve değerlendirmek, ilişkileri geliştirmek konusunda ortak çalışmalar yapmak.

f)    Sorumluluğundaki ülkelerde yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşların dini yayın ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaları yapmak.

g)    Sorumluluğundaki ülkelerde yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşların karşılaştığı dini sorunlar ile yurt dışında Başkanlıkça sunulan hizmetlerde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Sorumluluğundaki ülkelerde yer alan müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin raporlarını ve yıllık eylem planlarını inceleyerek gereğini yapmak ve arşivlemek.

h)    Türk Kültür Varlığını Koruma Projesi kapsamında Başkanlıkça yapılacak iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Sorumluluğundaki ülkelerde Kardeş Şehir Projesi çalışmalarını yürütmek.

i)    Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan ve tarihi miras sayılan arşiv belgeleri, kitap, risale ve yazma eserler hakkında bilgi toplamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını sağlamak.

j)    Sorumluluğundaki ülkelere götürülecek hizmetlerde verimliliği artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak gerektiğinde protokoller hazırlayıp uygulamaya yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

k)    Yurt dışı teşkilatında bulunan taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini yürütmek.
l)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Yurt dışı eğitim ve rehberlik daire başkanlığı

MADDE 29 - (1) Yurt Dışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Yurt dışına atanan veya görevlendirilen personelin bu görevlere gitmeden önce eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim planlarını hazırlamak, eğitimleri amacıyla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yabancı dil kursları ile mesleki ve kültürel konularda kurs ve seminerler düzenlemek ve bu alanlarda Başkanlıkça hizmet satın alma suretiyle yapılacak işleri koordine etmek ve yürütmek.

b)    Birimde görevli personelin yurt dışı hizmet alanlarında yetiştirilmesi ve uzmanlaşması için gerekli program ve projeleri hazırlamak.

c)    Yurt dışındaki camilerde yürütülen Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler kurslarındaki eğitim-öğretimi yaygınlaştırmak, programlarını ve eğitim-öğretim materyallerini geliştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin örgün eğitim-öğretim kurumlarındaki İslam din dersleri ile ilgili uygulama ve gelişmeleri takip etmek ve öneriler sunmak.

d)    İslam diniyle ilgili yurt dışında eğitim veren kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalara yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

e)    Ülkemizdeki Kur’an kursları, eğitim merkezleri, imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek için yurt dışından gelen öğrencilerin seçimi, kontenjan ve vizelerinin temini ile kayıtlarına dair işleri yürütmek ve bu öğrencilere rehberlik etmek.

f)    Din eğitimi amacıyla yurt dışından ülkemize getirilen öğrencilere uygulanan eğitim programları hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmaları yürütmek.

g)    Ülkemize gelen soydaş ve dindaş din görevlileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk dili ve mesleki bilgiler kursları düzenlemesini sağlamak.

ğ) Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımız için din eğitimi, aile, kadın, gençlik ve benzeri konularda projeler geliştirmek ve yürütülen projeleri desteklemek.

h)    Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilecek personelin seçimi, gönderilmesi ve dönüş işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütmek.

ı) Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın dini yayın ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların karşılanması için kurum ve birimler arası koordineyi sağlamak.

i)    Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personel ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.
 
j)    Birimi ilgilendiren konularda gerekli koordinasyon ve yazışmaları yapmak.

k)    Yabancı dil ve lehçelerde hazırlanacak dini yayınlar konusunda ilgili birim ve dairelerle koordine içinde çalışmalar yapmak.

l)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Müslüman ülke ve topluluklar daire başkanlığı

MADDE 30 - (1) Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde III. Grup olarak sayılan Müslüman ülke ve toplulukların din hizmetleri alanındaki taleplerine ortak kararlar veya protokoller doğrultusunda yardımcı olmak.

b)    Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan kadrolara sürekli görevle atanacak personel ile sözleşmeli veya geçici süreli görevlendirilecek personelin seçimi, planlanması, görevlendirilmesi, gönderilmesi, görev süresinin uzatılması ve geri çekilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

c)    Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan İslami kurum ve kuruluşların yapıları, faaliyetleri ve hizmet alanlarını incelemek ve değerlendirmek, ilişkileri geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak.

ç) Sorumluluğundaki ülkelerde Başkanlık hizmet alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapacak, görüşme ve toplantılara katılacak kişi ve heyetlerin seçimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri yapmak; bu ülkelerden Başkanlığa gelen kişi ve heyetlerin iş ve işlemlerini yürütmek ve onlara rehberlik etmek.

d)    İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklarla ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi maksadıyla projeler geliştirmek, toplantı ve etkinlikler düzenlemek, alınan kararların gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

e)    Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonunun yurt dışında yapılacak iş ve işlemlerini yürütmek.

f)    Afrika,  Asya-Pasifik,  Latin  Amerika-Karayip  Adaları,  Müslüman  Dini  Liderler

Zirveleri ile görev alanına giren diğer ülkelerle ilgili toplantılar düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, alınan kararların gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak.

g)    Sorumluluğundaki ülkelerde yer alan müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin raporlarını ve yıllık eylem planlarını inceleyerek gereğini yapmak ve arşivlemek.

ğ) Sorumluluğundaki ülkelerin dini yayın ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaları yapmak.

h)    Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan dini eserlerin yapımına ve restorasyonuna katkı sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan ve tarihi miras sayılan arşiv belgeleri, kitap, risale ve yazma eserler hakkında bilgi toplamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya yönelik iş ve işlemleri yapmak.

i)    Sorumluluğundaki ülkelerde Kardeş Şehir Projesi çalışmalarını yürütmek.

j)    Yurtdışında düzenlenecek uluslararası Kur’an-ı Kerim yarışmalarına katılmak üzere Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca belirlenen temsilcilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

k)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Dinler ve kültürler arası ilişkiler daire başkanlığı

MADDE 31 - (1) Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Diğer dinlerin mensupları, kurum, kuruluş ve topluluklarıyla ilişkiler kurmak, bu çerçevede ortaya çıkan yaklaşımları izlemek ve değerlendirmek. 
b)    Farklı din mensupları arasında barış ve hoşgörü kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemesi, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere temsilci gönderilmesi ile ilgili işleri yürütmek.

c)    İslam dini ve diğer dinlerle ilgili yurt dışındaki gelişmeleri, ilmi çalışmaları ve yayınları takip etmek ve değerlendirmek, gerekli görülen yayınları temin etmek.

ç) Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik proselitizm, ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili gelişmeleri takip etmek, bu konudaki bilgi, belge ve şikâyetleri değerlendirmek.

d)    Ülkemizdeki diğer dinlere mensup toplulukların dini, kültürel, sosyal ve kurumsal yapılarını araştırmak ve bunlarla ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

e)    Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde Başkanlığın görev alanına giren konularda çalışmalar yapmak.

f)    Görev alanıyla ilgili konularda Başkanlık yurt dışı teşkilatından periyodik raporlar almak ve değerlendirmek.

g)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

İnsan kaynakları genel müdürlüğü

MADDE 32 - (1) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, aşağıdaki daire başkanlıklarından oluşur.
a)    Atama I Daire Başkanlığı
b)    Atama II Daire Başkanlığı
c)    Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı ç) Sicil Daire Başkanlığı
d)    Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
e)    Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Atama I daire başkanlığı
MADDE 33 - (1) Atama I Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Cami görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve cami rehberi dışındaki personelin planlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.

b)    Görev alanına giren personelin atamaya ilişkin iş ve işlemleri ile görev ve görev yeri değiştirme işlemlerini yapmak.

c)    Dosyası Başkanlık merkezinde olan personelin askere gidiş ve göreve dönüşüne ilişkin işlemleri yapmak.

ç) Hizmetine ihtiyaç duyulan personelin merkez, taşra ve yurt dışı geçici görevlendirmelerini yapmak.

d)    Görev alanına giren personelden ihtiyaç duyulanlar hakkında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemlerini yapmak.

e)    Atama veya yer değiştirmeleri valilik veya kaymakamlıklarca yapılan, cami görevlileri, cami rehberi ve Kur’an kursu öğreticileri dışındaki personelin atama veya yer değiştirme taleplerinden uygun görülenleri elektronik ortamda onaylamak.

f)    Görev alanına giren personelin Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararı gereğince il içi ve il dışı yer değiştirme, göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ve benzeri işlemlerini yapmak.

g)    Görev alanına giren kadrolara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanmayla ilgili işlemleri yürütmek.

ğ) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Atama II daire başkanlığı
MADDE 34 - (1) Atama II Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Cami görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ile cami rehberlerinin görev yeri planlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
b)    Cami görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileri ile cami rehberlerinin atamaya ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

c)    Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararı gereğince cami görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin il içi ve il dışı yer değiştirme, göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ve benzeri işlemlerini yapmak.

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin pozisyonuna ilişkin tahsis ve dağıtım dışındaki işlemlerini yürütmek.

d)    Cami görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileri ile cami rehberlerine ilişkin atama veya yer değiştirme taleplerinden uygun görülenleri elektronik ortamda onaylamak.

e)    Görev alanına giren kadrolara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanmayla ilgili işlemleri yürütmek.

f)    Yurtdışında sözleşmeli statüde görevlendirilecek din görevlisinin istihdamı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

g)    Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Kadro terfi ve tahsis daire başkanlığı
MADDE 35 - (1) Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Başkanlığın norm kadro standartlarını hazırlamak ve kadro ihtiyacını buna göre belirlemek.

b)    Kadroların ve sözleşmeli pozisyonların; iptal, ihdas, tenkis, dağıtım ve vize işlemlerini yapmak.

c)    Cami ve Kur’an kurslarının kayıt, gruplandırma ve grup değişikliği işlemlerini
yürütmek.

ç) Kadro karşılığı sözleşmeli statüdeki personelin sözleşme ile ilgili işlemlerini yürütmek.

d)    Atama ve yer değiştirmeleri valiliklerce yapılanlar dâhil tüm personelin atama ve yer değiştirme taleplerini norm kadro standartları çerçevesinde değerlendirerek uygun görülenlerin kadrolarını kontrol ederek elektronik ortamda onaylamak.

e)    Maliye Bakanlığı e-Bütçe programı ile Devlet Personel Başkanlığının e-Uygulama programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f)    Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulması düşünülen birimlerin teşkiliyle ilgili işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

g)    Başkanlığımız emrine verilen kadroların verimli bir şekilde kullanılmasını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak.

ğ) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin adaylıklarının kaldırılması, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ve intibak işlemleri ile kademe ilerlemesine hak kazanamayanlara ilişkin işleri yürütmek.

h)    Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin çeşitli sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerinin emekli müktesebinde değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.

ı) Yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılacakları tespit etmek, dosyaları Başkanlık merkezinde tutulan personelden emekliye ayrılan veya vefat edenlerin işlemlerini yapmak

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık