Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Diyanet, Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alacak

DİYANET HABER- Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere sınavla sözleşmeli personel (erkek ve kadın din görevlisi) alınacaktır.

Diyanet, Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alacak
 • 24 Aralık 2016, Cumartesi 16:10

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr: 

D U Y U R U

(Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı)

 

İlgi: a) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A maddesi,

 1. 19.07.2012 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatında Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar,
 2. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 23.12.2016 tarihli ve 104 sayılı Kararı.

 

Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Usul ve Esaslar çerçevesinde yurtdışında çalıştırılmak üzere sınavla sözleşmeli personel (erkek ve kadın din görevlisi) alınacaktır.

 

 • Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvanı ve Adedi

 

Atama Yapılacak Kadroların

Bulunduğu Yer

Unvanı

Adedi

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı

Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)

 

70

 

 • Adaylarda Aranan Şartlar
 1. İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,
 2. Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş Üniversitesi Denklik Belgesine sahip olmak),
 3. İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için;  Yabancı Dil Bilgisi Seviye  Tespit  Sınavından (YDS)  en az  yetmiş

(70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o  ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni  kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 4. Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,
 5. İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

 

 1. Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,
 2. Sınava  başvuru  tarihinin  son günü  itibariyle 35  yaşını  bitirmemiş olmak.  (13.01.1982)

tarihinden sonra doğmuş olmak. UİP mezunlarında bu şart aranmaz.)

 1. İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,
 2. Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
 3. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 • Başvuru İşlemleri
 1. II. Bölümde belirtilen şartları taşıyan adaylar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 23.12.2016 – 13.01.2017 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/ Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.

 

 1. Ek-1 Başvuru Formu (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),
 2. Ek-2 Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır),
 3. Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,
 4. Yurtdışında lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren ilgili fakültelerden mezun olanların Türkiye’de Yükseköğretim Kurulundan alınacak olan Diplomalarının Türkiye’deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair DENKLİK BELGESİ (denklik belgesi olmayanların evrakları Başkanlığa gönderilmeyecek),
 5. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlamayanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen belgenin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,
 6. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlar için diplomasının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi,
 7. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi ile ilgili ülkede süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair Müşavirlikçe/Ataşelikçe/ Koordinatörlükçe onaylanmış belge ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi,
 8. Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi,
 9. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/ Koordinatörlükçe onaylı fotokopisi,
 10. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve Müşavirlikçe/Ataşelikçe/ Koordinatörlükçe onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri,

 

 1. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve başvuru tarihi bitimine kadar ilgili birimlere şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Din Hizmetleri Müşavirlik/ Ataşelik/ Koordinatörlükleri, başvuru yapan ve bu duyuruda belirtilen şartları taşıyan adayların isim listesini başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımız ( [email protected] ) elektronik posta adresine iletecek, başvuru evraklarını ise en geç 27.01.2017 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde kargo ile göndereceklerdir.
 3. Başvuru için gerekli şartları taşımayan adayların evrakları, Müşavirlik/ Ataşelik/ Koordinatörlüklerimiz tarafından Başkanlığa gönderilmeyecek; başvuru esnasında gerekçeleri belirtilerek kendilerine iade edilecektir.
 • Sınav İşlemleri
 1. Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamalı ve sözlü olarak yapılacak, başarılı olabilmek için her birinden yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir.
 2. Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde veya ihtiyaç duyulması halinde, yurtdışında yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine/ Koordinatörlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir.
 3. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına çağrılacaklardır. Sınav tarihi ve yeri, Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.
 4. Adaylar sınava gelirken nüfus cüzdanı veya pasaport ya da sürücü belgesini yanlarında bulunduracaklardır.
 5. İlan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 6. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası veya ilgili ülke kimlik kartı numarası/pasaport numarası ile Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden öğrenebileceklerdir.
 • Sınav Konuları
 1. Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları
  1. Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)
  2. Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)
 2. Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı Konuları
  1. Temsil Kabiliyeti, (40 puan)
  2. Genel Kültür, (30 puan)
  3. Türkçeyi Kullanma Becerisi. (30 puan)

 

 

 • Sınav İçin Kaynak Eserler

 

SN

KİTAP ADI

YAZAR ADI (YAYINEVİ)

1

Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri

Komisyon (DİB Yayınları)

2

Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi

Davut KAYA (DİB Yayınları)

3

İlmihal I. ve II. Ciltler

Komisyon (TDV Yayınları)

4

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)

5

Hadis Usûlü

Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV Yayınları)

6

Riyazü’s-Sâlihîn

Ebû Zekeriyya en-Nevevî

7

Yaşayan Dünya Dinleri

Komisyon (DİB Yayınları)

8

Tefsir Usûlü

Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV Yayınları)

9

Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam- Hatip maddeleri

Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV Yayınları)

 

10

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Başkanlığın hizmet alanları ve faaliyetleri

 

 

 • Atama İşlemleri

 

 1. Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek  puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar “Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)” statüsünde istihdam edileceklerdir.
 2. Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.
 3. Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir.
 4. Atamalar, Ek-3 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.
 5. Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.
 6. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen  din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son vermeye yetkilidir.

 

 • Diğer Hususlar
 1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi göreve başlamış olsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
 3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

 

 • İletişim

Yazışma adresi     :    Diyanet İşleri Başkanlığı

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail                   :    d i s i l i s k i l e r @ d i y a n e t . g o v . t r

Telefon                :    + 9 0  3 1 2  2 9 5  7 6 26

Faks                     :    + 9 0  3 1 2  2 8 6  9 7  1 4

  

 

 

Diyanet İşleri Başkanlığının 23/12/2016 tarihli ve 84605551-E. 28617 sayılı oluru eki sınav duyurusu ve ekleri

SINAV DUYURUSU Sozlesmeli 2016.pdf

EK-1.docx

Ek-2.doc

Ek-3.docx

 

 

Diyanet Sözleşmeli, Vekil ve Fahriler Platformu'na Katılmak için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Editör:

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık