Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Rotasyon uygulamasına dair Danıştay kararı

Danıştay 16. Dairesi, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan şeflerden 5 yılını dolduranların görev yerlerinin değişmesini öngören maddeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Rotasyon uygulamasına dair Danıştay kararı
  • 30 Haziran 2016, Perşembe 1:17

Danıştay 16. Dairesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki 15 maddenin yürütülmesinin durdurulmasına dair başvuruyu karara bağladı.

Danıştay, sadece bir maddeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna göre, 5 yılını dolduran şeflerin zorunlu olarak yerlerinin değiştirilmesini öngören 32. maddenin yürürlüğü durduruldu. Ancak bu madde sadece şefler yönünden il gruplaması yapılmadığı için durdurulmuştur. Muhtemelen Diyanet İşleri Başkanlığı, şefler yönünden il gruplaması yaparak maddeyi yeniden uygulamaya sokacaktır.

Diğer taraftan, cami görevlilerine rotasyon getiren maddeye iki üye şerh koymuştur. Ancak maddeyle ilgili yürütmeyi durdurma istemi kabul edilmemiştir. Üst mahkemeye temyizde farklı bir karar çıkabilir. Zira iki üye aynı yerde 20 ve 15 yılını dolduran cami görevlilerinin rotasyonunda adil bir kriter olmadığına dikkat çekmiştir.

Bir diğer çok önemli karar da, ilk defa atanan Diyanet personeline getirilen zorunlu 3 yıllık hizmet süresidir. Burada sağlık ve eş durumu mazereti kabul edilmemektedir. Danıştay bu maddenin yürürlüğünü durdurmamıştır.

 


İŞTE İPTALİ İSTENEN MADDELER VE KARARLAR

İPTALİ İSTENEN MADDE KARAR GEREKÇE
Özel şartlar
Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
..
b) Başkan yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılını müftülük, dengi veya üstü görevlerde geçirmiş olmak kaydıyla on yıl veya vaiz olarak on beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmış olmak,
Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. -
Özel şartlar
Madde 6 -
ç) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;
1) Dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta üç yıl hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak,
3) Hafız olmak,
4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,
Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.  
Özel şartlar
Madde 6 -
d) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;
1) Dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) Hafız olmak,
4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,
5) Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak,
Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.  
Özel şartlar
Madde 6 -
e) Genel Müdür olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az beş yıl vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beş yıl öğretim üyesi olarak hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak,
3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak.
Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.  
Özel şartlar
Madde 6 -
m) İl müftüsü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam sekiz yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış olmak,
Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.  
Özel şartlar
Madde 6 -
o) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,
4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.  
Özel şartlar
Madde 6 -
t) Cami rehberi olarak atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim düzeyinde dini öğrenim görmüş olmak,
2) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.  
Madde 9 - (1) Başkanlık personeli, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde atanır.
(2) Taşra teşkilatında bulunan şoför ile yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara Başkanlık personelinden ilk defa veya naklen atanacaklar, illerde müftü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından; ilçelerde ise, müftü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine kaymakam onayı ile atanırlar.
(3) İlgili mevzuatına göre ücreti, çalışma ve sosyal güvenceleri, muhtarlık, dernekler veya vakıflarca karşılanan cami görevlileri, her ay il müftülüğünce sigorta primlerinin ödenip ödenmediğinin takip edilmesi şartıyla il müftüsü veya kaymakamın teklifi üzerine valilik onayı ile geçici olarak görevlendirilebilir.
(4) Başkanlıkça uygun görülecek kadrolara, hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre açıktan atama yapılabilir.
Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. İki üye şerh koymuştur. Böyle bir düzenlemenin 657'e aykırı olduğu belirtilmiştir.
Grup ve sınıf hizmetinde atama yeri ve yer değiştirme genel şartları
Madde 23 - (1) Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf hizmetine tabi personelin de bütün sınıflarda çalışması esastır.
(2) Sınıf hizmetine tabi personelden, bir ilde asgari veya azami hizmet süresini tamamlayanlar, çalışmadıkları sınıflardaki asgari hizmet sürelerini diğer illerde tamamlamadan son görev yaptığı ilin ilçelerine atanamazlar.
(3) Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel bu yerlerdeki asgari görev süresini tamamlamadan 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamaz, görevlerinden feragat ederek durumlarına uygun diğer kadrolara ya da öğrenimle ihraz ettikleri kadrolara atanmayı talep etmeleri halinde 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanabilirler. Bayan vaizler hakkında bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, aile birliği mazereti sebebiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için ayrıca eşlerin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerektiğine ilişkin hüküm uygulanmaz.
(4) Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin görev ve/veya yer değiştirme durumlarının değerlendirilmesinde EK-4, EK-5 ve EK-5/A formları dikkate alınır.

Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.

Başkan, bu maddeye şerh koymuştur. İlk defa atananların sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirmemesini üst hukuk normlarına aykırı görmüştür.
MBSTS puanının belirlenmesi
Madde 34 - (1) İl ve ilçe müftülüklerince ilan edilen boş cami kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanmak için müracaat edeceklerde, cami gruplarına göre aranacak MBSTS taban puanı Başkanlıkça belirlenir.
Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.  
Hizmet gereği görev veya yer değiştirme
Madde 36- ...(4) Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuatında yer alan diğer hükümlere bağlı kalmaksızın Başkan onayı ile naklen Kur'an kursu öğreticisi ve cami görevlisi atanabilir.
Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.  
Cami görevlilerinin mahalli hizmet gereği yer değiştirmeleri
Madde 37 - (1) 36 ncı maddede belirtilen sebepler dışında, cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin bağlı bulunduğu müftü dahil beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon; görev yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin yer değiştirmelerini her yıl Haziran ayında toplanarak aşağıdaki kıstaslara göre gerçekleştirir:
a) Yer değiştirmeler aynı grup camiler arasında olmak üzere öncelikle aynı ilçe içinde, yer bulunamaması halinde il içinde, il içinde de yer bulunamaması halinde iller arası yapılır.
b) Personelin talebi halinde üst gruptaki camiden alt gruptaki camiye yer değiştirme yapılabilir.
c) İl içi yer değiştirmeler bu Yönetmelikteki atama usulüne ilişkin hükümlerde belirtilen esaslar dikkate alınarak valiliklerce; il dışı yer değiştirmeler ise Başkanlık tarafından yapılır. İl içi yer değiştirmelerinden önce internet ortamında Başkanlıktan izin alınır.
Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. İki üye, 8 yılını dolduran cami görevlilerine getirilen yer değişikliği uygulamasının objektif kıstaslara dayanmadığı yönünden şerh koymuştur.
Merkez personelinin taşraya atanması
Madde 43 - (1) Dört yıllık dini yüksek öğrenim görmüş ve Başkanlık merkez teşkilatında;
a) Daire başkanlığı ve dengi veya daha üstü görevlerde çalışmış olanlar il müftülüğüne, dini yüksek ihtisas veya eğitim merkezi müdürlüklerine,
b) Diyanet işleri uzmanlığı ile Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevinde en az beş yıl çalışmış olanlar il müftülüğüne,
c) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliği ve şube müdürlüğü görevlerinde en az üç yıl çalışmış olanların il müftü yardımcılığına, ilçe müftülüğüne veya vaizliğe,
bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler ile grup ve sınıf şartı aranmaksızın atanabilirler.
(2) Merkez teşkilatı birimlerinde tecrübe edinmiş personel ile norm kadro fazlası personel, ihtiyaç durumları gözetilerek taşra teşkilatında görevlendirilebilir veya buralara atanabilir.

Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.

Başkan, bu maddeye şerh koymuştur.Tecrüne edinmiş personelin tanımının olmadığını belirtmiştir.
Geçici Madde 1 - (1) 37 nci maddedeki kıstaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden görev yaptığı camide yirmi yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2015 yılı Haziran-Eylül döneminde, on beş yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2016 yılı Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesindeki süreye göre zorunlu yer değişiklikleri ise 2017 yılından itibaren yapılmaya başlanır ve sürelerin hesaplamasında 1 Haziran tarihi esas alınır. Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. İki üye, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden görev yaptığı camide "yirmi yılını" ve "on beş yılını" dolduranların yer değiştirmesinin adil yapılmasına yönelik düzenleme içermediği için, şerh koymuştur.
Taşra Teşkilatında şeflerin hizmet süresi
Madde 32 - (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan taşra teşkilatında görev yapan şeflerin bulundukları yerde hizmet süreleri beş yıldır. Hizmetin gerekleri, özellikleri ile son görev yerlerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık göstermesi hususları dikkate alınarak, beş yıllık hizmet süresi sonunda görev yerleri değiştirilir. Bu süre Başkanlıkça bir yıl uzatılabilir.
Yürütmenin durdurma isteminin KABÜLÜNE karar verilmiştir. İller gruplandırılmadığı için yürütmenin durdurulması istemi kabul edilmiştir.

Danıştay kararı için tıklayınız.

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Editör:

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık