Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler


  • 03 Temmuz 2017, Pazartesi 12:20
Şerafettin Özdemir

Şerafettin Özdemir

İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif

İSTİKLÂL MARŞIMIZ; MEHMET AKİF ERSOY'U DOĞRU ANLAMAK VE ALGILAMAK!.

-3- " Andolsun, bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin" Dedi ki: " O halde, Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza.

Siz yine de akıllanmayacak mısınız?" ( Enbiya Sûresi, âyet 65-67) Ne acı ki, asırlardan bu yana, daha doğrusu Saadet Asrından sonra, hurafeler, Kur'anî olmayan eylem ve ameller, İslam aleminin belini bükmüş, düşünemez etmiş, zihniyet yapısını hapsederek, tefekkür mekanizmasını dümura uğratmıştır Kötü kadercilik, yanlış tevekkül algısı, çalışmamak, tembellik fakirliği beraberinde getirmiş, Müslümanlar zillet içerisinde bocalamayı, yaşamayı kader bilmiştir Merhum Akif'in dediği gibi: " Çalış dedikçe Şeriat, çalışmadın durdun, Onun hesabına bir çok hurafe uydurdun, Sonunda bir de ' tevekkül' sokuşturup araya, Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!" ( M.

Akif) Merhum Akif, 63 yıllık ömründe, dur durak bilmeden, bir gün olsun gerilerde kalmadan, her türlü taassup, bağnazlık, yobazlık, irtica, gericilik, geri kalmışlık, ilimsizlik, okumamazlık, cehalet, düşünmeme, tefekkür etmeme, Kur'an'ı anlamama karşısında dim dik ayakta durmuş, ömrü boyunca cihad etmiş, ülkemiz de, İslâmî, Kur'ânî uyanışın, yep yeni bir çığırın öncüsü olmuştur! Şu alıntım konumuza inşallah! Zenginlik katmış olacaktır!.

" Günün birinde, son 200 yıl içerisinde Cenabı Allah acıdı bu topluma, merhamet etti, hangi dua kabul oldu bilmiyorum, İslam'ın yenilikçi, ıslahatçı ruhu birden bire canlandı Cemaleddin Afgani, Musa Carullah Bigiyev, Abdürrreşid İbrahim, Muhammed İkbal, Mehmet Akif, Babanzade Naim vesaire İslam coğrafyasının muhtelif bölgelerinde bir takım Müslümanlar Muhammed Abduh, Reşid Rıza, yeniden Kur'an'a dönüş faaliyeti başlattılar.

Fakat geleneğe, geçmişe bağlı kök o kadar sağlamdı ki hemen bunları Martin Luther'likle, reformistlikle, modernistlikle suçlayanlar türedi Ne diyordu Afgani; yeniden kaynağa dönelim diyor Kaynak ne? İlahi vahiy; Kur'an'a dönün diyor.

Batı dünyası yükseliyor, Doğu dünyası çöküyordu Doğu dünyasının çöküşü için Batı dünyası bir fitne, bir fesat, bir emperyalist slogan saldı; din terakkiye manidir, dedi Yani, İslam gelişmeye manidir, engeldir diyorlardı Doğuda yaşayan bir takım bilgiçlerde, bizim dinimiz bizim geri kalmamıza sebebiyet veriyor demeye başladılar.

Bunlar içerisinden birden bire Türkçüler çıktı O halde dediler biz Türkçülüğe dönelim, böylece ulusçuluk hortladı Bir de batıcılar çıktı, Osmanlıcılar çıktı; yok yok dediler, biz aslında Osmanlı'nın ruhunu yitirdik; yeniden Osmanlı'ya dönelim.

Birileri de çıktı hayır dediler, Müslümanların yeniden Müslüman olması lazım Bu sözü ilk defa Muhammed İkbal söylüyor Mesela, bir Azeri şair diyor ki; " Kurt görirem, arslan görirem korkmirem, nerde bir Müsilman görirem korkirem korkirem korkirem.

" Birileri de: " Kaç Müslümanlardan sığın Müslümanlığa" demekteydi Veya: " Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı" dedi Mehmet Akif Veya: " Eğer çiğnenmemek isterlerse seylab-ı eyyama, rücu etsinler artık Müslümanlar Sadr-ı İslam'a" diye yazdı.

Yani, zamanın seli önünde çiğnenip harap olmak, yıkılıp gitmek istemiyorsa Müslümanlar, İslam'ın sabrına, göğsüne, merkezine, yani İlahi vahye, yani Kur'an'ı Kerim'e dönsünler dedi Cemaleddin Afgani bütün dünyayı dolaştı, bunu anlattı.

Carullah bütün dünyayı dolaştı bunu anlattı Akif, bütün Anadolu'yu, dünyayı, Berlin'i, Mısır'ı, Libya'yı dolaştı bütün bunu anlattı İkbal, Hint kıtasında bunu anlattı, bunu anlattığı için de Hint kıtasında bir Müslüman devlet doğdu.

Hint kıtasında Pakistan'ın doğuşunda Muhammed İkbal'in parmağı vardır Anadolu coğrafyasında da eğer adına Kurtuluş Savaşı denilecekse bu harekâtta Mehmet Akif'in fonksiyonel rolü vardır" ( www.

radyovakitcom) İşte, büyük mücahid Akif; ülkemizde, İslam ve onun yüce kitabı Kur'an anlayışı, düşüncesi üzerine bir çığır açmış, günümüz dünyasında, onu örnek alarak çalışan, yırtınan, sa'yü gayret gösteren kitlenin sayısı giderek varlığını, mevcudiyetini hissettirmektedir Lakin, Akif'in bu görüşlerini, düşüncelerini eleştiren, tenkit eden gelenekçi şairlerde, hala onu susturmak, mezhepçiliği yaşatmak, kerametçiliği, evliyacılığı, kaderciliği hakim kılmak için mücadele verenlerin de sayısı az değildir!.

Örneğin; Merhum Necip Fazıl, büyük oranda kitleleri peşine takmış, kendisini dinletmş alkışlatmış ama, bir disiplin içerisinde dinleyen kitlelere ne sunmuş, neyi ifade etmiştir? Arapların sürekli vurguladıkları gibi: " Kellim kellim lâ yenfa- konuş konuş boş" iddia ve ithamından öteye bir varlık gösterememiştir Hüseyin Hilmi Işık merhumla omuz omuza, kol kola girmiş, onun sahte iddialarını, sahte din anlayışını, gelenekçiliğini, hurafeciliğini bayraklaştırmadan başka bir hüner gösterememiştir!.

Hüseyin Hilmi Işık'la birlikte, alemi İslam'a, kanı, canı pahasına cihad veren insanları mezhepsizlikle suçlamış onları din dışı göstermiştir!.

Allah aşkına, sizlere soruyorum Mevdudi, Hasan el Benna, Hamidullah, Seyyid Kutup, Afgani, Abduh , Reşid Rıza vb mücahidler, İslam kahramanları, İslam için can verirken, nerede, nasıl dinden çıkmışlardır? " Ercüment Özkan, Necip Fazıl'la muhatap olmuş gençlik yıllarında.

Derler ki Necip Fazıl'ı hayatta iki kişi tenkit etmiş; biri Malatyalılar, iki Ercüment Özkan Yüzüne karşı Necip Fazıl'ı tenkit etmek yürek isterdi Benim bir hafta önce Necip Fazıl adlı bir kitap çıktı, orada Necip Fazıl'ın seremonisini anlattım; tabii adil ve insaflı bir biçimde anlattım.

Çünkü Necip Fazıl'ın özel olarak benim üstümde hakkı var, ben o hakkını teslim ederek yazdım kitabı Ama bu eleştirilerimi de zikrettim İşte tenkitçilerden biri de Ercüment Özkan'dır.

Ona bu yürekliliği sağlayan nedir diye hep düşünmüşümdür Çünkü yürek isterdi Necip Fazıl'ın karşısında Necip Fazıl'ı tenkit etmek O daha çok gençken yapmış bunu.

Çok gençken dik durmuş Bence bu tavır Kur'an'ın bereketinden başka bir şey değil Allah rahmet etsin ikisine de; hem Sait Hocaya, ( Çekmegil) hem Ercüment Özkan'a.

Onlar Türkiye'de tıpkı 100 sene önce , 150 sene önce dünya yüzünde Abdürreşit İbrahim'in, Musa Carullah Bigiyev'in, Cemaleddin Afgani'nin, Muhammed Abduh'un yaptığını Türkiye coğrafyasında, daraltılmış Türkiye coğrafyasında yapan ilklerdir Tabii onların önderi de Mehmet Akif'tir Mehmet Akif'i çok önemsememiz gerekiyor.

Benim müstesna Şair Mehmet Akif kitabımda Mehmet Akif'i hangi yönüyle öne çıkardığımı anlatayım Mehmet Akif'e müstesna şair dememin sebebi şu: Ben düşünce ve sanat hayatıma şiirle başladım Gençken şiir yazarken ve okurken Kur'an'la temasa geçtim.

Kur'an'ı anlamaya başladım Malatya Fikir Kulübünde Kur'an-ı okuyunca, baktım Kur'an'da Şuara suresi var, şairler diye bir sure var O zaman gördüm ki şairleri olumsuzlayan ifadeler var.

Deniliyor ki şairler yalan vadilerinde dolaşırlar, yapmadıklarını söylerler vesaire Söz konusu olumsuz ifadeler üzerine çok korktum Hatta ilk şiir kitabımın adına Ben Asyalı Bir Ozan dedim, böyle bir hileye baş vurdum, yani şair demedim kendime, ozan dedim,.

Ama bir süre sonra tabii eksik okuduğumu fark ettim Ayetlerin arkasından bir ekleme vardı, Hakk'ı söyleyenler müstesna, deniliyordu Evet, şairler yalan söylerler, yapmadıklarını söylerler, ama Hakk'ı söyleyenler müstesna tutuluyordu.

" ( www,radyovakitcom M.

Ö Mengüşoğlu) Netice olarak; İşte, merhum Akif, bir İslam mücahidi olarak, ameliyle, inancıyla, Kur'an'ın anlaşılması, yaşanması için ömür boyu direnciyle, doğruluğu, şahsiyeti, dürüstlüğü, dünyaya meyletmediği ile bizlere örnek olmuş, önümüzde yürüyen canlı bir şahittir Hani, İstiklal Marşı için, yarışma açıldığı bir dönemde, 500 Tl.

ödül verileceğini duyduğu an, yarışmaya katılmama kararı aldığı hala belleğimizde canlılığını korumaktadır Ama, sonra, ikna edildiği, 724 şairin ve şiirin içerisinden birinci seçildiği an, kazanmış olduğu ödülü " Darül Mesaiye" başladığı tarihi bir vakıadır Oysa, merhum Akif, maddi açıdan zor durumda, yoksulluk içerisinde yaşıyordu.

Buna rağmen, kazanmış olduğu 500 Tl'yi kabul etmemiş,, İstiklal Marşımızı milletimize atfen gündeme almıştır! Allah razı olsun!.

Makamını cennet eylesin!.

Millet olarak, ona çok şey borçluyuz Çünkü, bizlere Kur'an'ı anlamayı, Kur'an algısını öğretmiş Kendisinden sonra gelen neslimiz, gelenekçi tavırları, atalarcı zihniyeti terk etme noktasına gelmiştir.

Kendisi fakirliği, yoksulluğu, dünya malına tenezzül etmeyişi bizlere Asr-ı Saadet Müslümanlarını anımsatmaktadır! Onlarda, dünyada fakir yaşamışlar ama, uhrevi alemlerini kurtarmışlardır!.

Rabbimiz!.

Akif ve tüm hasbilerin makamlarını cennet eylesin Selam ve dua ile.

Şerafettin Özdemir


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık