Prof. Dr. Ramazan MUSLU

Prof. Dr. Ramazan MUSLU

1964’te Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. 1974’te ilkokulu, 1984 yılında İzmir İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1988 yılında MÜ İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

1993’de İstanbul’da Kur'an Kursu Öğreticisi olarak göreve başladı. 1994'de MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.

1997'de Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi'nde 12. dönem Hizmet İçi Eğitim Kursu'nu tamamlayarak vaiz olarak atandı. Aynı yıl SAÜ İlahiyat Fakültesi’ne intisap etti.

2002'de MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.

2006 yılında "Doçent" unvanı aldı. 2011 yılında SAÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı profesörlük kadrosuna atandı.

2012 yılında İÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'na öğretim üyesi olarak naklen atandı.

16.02.2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/96 sayılı kararname ile İzmir İl Müftülüğüne görevlendirildi.

13.03.2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na atandı. Evli ve dört çocuk babası olan MUSLU, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 

ESERLER LİSTESİ

A. MAKALELER

1. Muslu, R. (2000), "Ali Semerkandî'nin Keşfü'l-esrâr Adlı Eserinde Zâhir-Bâtın ilişkisi", SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2/2000, s. 167-184.

2. Muslu, R. (2001), "Bakü Devlet Üniversitesi İlimler Akademisi 'Muhammed Fuzûlî Adına El Yazmaları Kütüphanesi'nde Tasavvufa Dair Eserler", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 3, sy: 7, Eylül-Aralık 2001, s. 279-292.

3. Muslu, R. (2001), "Ebû Saîd Muhammed Hâdimî ve Nakşbendîlik Risâlesi'nin Tahlili", SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4/2001, s. 197-220.

4. Muslu, R. (2002), “Azerbaycanlı Bir Mutasavvıf: Muhammed Nâsih Efendi (1907-1996)", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 3, sy: 9, Temmuz-Aralık 2002, s. 161-178.

5. Muslu, R. (2007), "Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 8, sy: 18, Ocak-Haziran 2007, s. 43-63.

6. Muslu, R. (2008), "Türk Tasavvuf Kültüründe Tarikat Kıyafetleri ve Sembolik Anlamları", EKEV Akademi Dergisi, yıl: 12, Sayı: 36 (Yaz 2008), ss. 43-66.

7. Muslu, R. (2009), "Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenaze Merasimleri", EKEV Akademi Dergisi, yıl: 13, sayı: 38 (Kış 2009), ss. 61-86.

8. Muslu, R. (2009), “Vahdet-i Vücûd Üzerine Yazılmış Bir Risale: Erbilî’nin Mir’âtü’ş-şühûd fî beyâni Vahdeti’l-vücûd’u", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 10 [Ocak-Haziran 2009], sayı: 23, ss. 303-323.

9. Muslu, R. (2009), "Kuşeyrî'nin Nahiv İlmine Dair Tasavvufî Yorumu", SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 20 (2009/2), s. 89 -104.

10. Muslu, R. (2003), "Annemarie Schimmel'in 'İslâm'ın Mistik Boyutları' Adlı Eseri Üzerine", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, sy: 11, Temmuz-Aralık 2003, s. 527-551.

B. ULUSLARARASI BİLDİRİLER

a) Basılmış Uluslarası Bildiriler

1. Muslu, R. (2006), "İsmail Hakkı Bursevî'ye Göre "Libâs" Kavramı", Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu, İstanbul 20-22 Mayıs 2005, s. 339-355.

2. Muslu, R. (2006), "Temelleri İznik'te Atılan Bir Tasavvuf Yolu: Eşrefiyye", Uluslararası İznik Sempozyumu, 5-7 Eylül 2005, İznik. Baskı: İstanbul 2005, s. 389-409.

3. Muslu, R. (2006), "Mesnevî'de Hayvan Hikayeleri: Örnek Bir Hikaye Bağlamında Av Hayvanları ve Tasavufî Yorumları", Türk Kültüründe Av, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 5-6 Kasım 2006. (Baskı bilgileri: "Mesnevî'de Av Hayvanlarının Tasavvufî Yorumu", Av ve Avcılık Kitabı, editörler: Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun, Kitabevi 364, İstanbul 2008, s. 613-627.)

4. Muslu, R. (2007),"Yoldaki Dikenleri Sökmek: Mevlana ve Gençlik", Uluslararası Mevlana ve Mevlevîlik Sempozyumu Bildiriler, Şanlıurfa 26-28 Ekim 2007, II, s. 83-92.

5. Muslu, R. (2007), "Muhammed Zâhid el-Kevserî ve Tasavvuf", Uluslararası Düzceli M. Zâhid Kevserî Sempozyumu Bildirileri, s. 691-702, 24-25 Kasım 2007, Düzce, s. 691-702.

6. Muslu, R. (2007), "Aziz Mahmud Hüdâyî'de Hz. Peygamber Tasavvuru", Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Sempozyumu, 7-8 Mart 2009, Sakarya. (Baskıda)

7. Muslu, R. (2008), “The Shorttest Way to God (is thorugh) Love (especially in Jalaladdin al-Rumi)”, Symposium Gotteserlebnis und Gotteslehre: Christliche und Islamische Mystik im Orient, 18th & 19th April 2008, George-August University, Heyne-Hause Göttingen/ Germany. (Gotteserlebnis und Gotteslehre. Christliche und islamische Mystik imOrient. Ed. by Martin Tamcke. Wiesbaden: Harrassowitz, 2011, s. 181-193.)

8. Muslu, R. (2010), “Mevlana Halid-i Bağdadi’ye Göre Mürid-Mürşid İlişkisi”, Uluslararası Mevlana Halid-i Bağdadi Sempozyumu Bildirileri, 11-13 Haziran 2010, Van-Türkiye.

9. Muslu, R. (2011), “ التجربة الصوفية الإسلامية والعرفانية حول واقعات الأمير عبد القادر بن محي الدين الحسني / et-Tecrübe es-sûfiyye el-İslâmiyye vel-irfâniyye havle vâkıât el-Emîr Abdilkâdir b. Muhyiddin el-Hasenî)”, 2011, Saida, Cezayir.

10. Muslu, R. (2012), “ حول تقييم الرؤيا من منظور الأمير عبد القادر بن محي الدين الجزائري/ Havle takyîmi'r-ru'yâ min manzûri'l-Emir Abdilkâdir b. Muhyiddin el-Cezâirî”, el-Mültekâ ed-Devlî: Hayâtü ve âsâru'l-Emîr Abdilkâdir (Abdülkâdir: Racülün âbirun li’z-zemen), 25-29 Şubat 2012, Tlimsan, Cezayir.

b) Basılmamış Uluslararası Bildiriler

1. Muslu, R. (2004), "Türk Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri", Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 25-26 Kasım 2004, İstanbul.

2. Muslu, R. (2005), "Osmanlıda Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm", Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 14-15 Nisan 2005, İstanbul.

3. Muslu, R. (2005), "Osmanlı'da Şeyhler ve Hediye", Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 16-17 Kasım 2005, İstanbul.

4. Muslu, R. (2006), "Sofyalı Bali Efendi'ye Göre Nefis Mertebeleri", Uluslararası Sofyalı Bali Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya-Bulgaristan.

C. ULUSAL BİLDİRİLER

a) Basılmış Ulusal Bildiriler

1. Muslu, R. (2005), "Tarikat Gülleri ve Sembolik Anlamları", Gül Kitabı: Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, ed. Bilal Kemikli - Selami Turan, Isparta 2010, s. 125-129.

2. Muslu, R. (2006), "Üsküdar Alacaminare Tekkesi Şeyhi Muhammed Sâdık Efendi (1724-1794-95) ve İnsana Bakışı", Üsküdar Sempozyumu IV, 3-5 Kasım 2006, Bildiriler, cilt II, s. 531-544.

3. Muslu, R. (2006), "Bingöllü Bir Hâlidî Şeyhi: Seyyid Ahmed Çapakçûrî (1830-1921)", Bingöl Sempozyumu, Bingöl 10-11 Haziran 2006. (Baskı: Bingöl 2007, s.125-137.)

4. Muslu, R. (2011), “İbn-i İsa Saruhani”, 1. Ulusal İbrahim Tennuri/Kayseri Sempozyumu, 4-5 Haziran 2011, Kayseri, (İbrahim Tennuri Kayseri 2011 Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 121-125, Melikgazi Belediyesi-Kayseri 2011.

5. Muslu, R. (2011), “Mektubât ve Divan-ı Hulûsi'de Firkatten Vuslata Yolculuk”, 10. Darende Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 24-25 Haziran 2011, Darende-Malatya.

6. Muslu, R. (2011), “Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinde Muhabbetullah", Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, 16-18 Kasım 2011, Erzurum.

7. Muslu, R. (2014), “Eroğlu Nûri’de Vahdet Bilinci ve Anadolu’nun Birliği Fikrine Katkıları”, Vahdet Bilinci ve Anadolu'nun Birliği Sempozyum Kitabı, Editör: Prof. Dr. Ahmet Ögkess. 159-176, Antalya 2014.

 

b) Basılmamış Ulusal Bildiriler

1. Muslu, R. (2010),"Ebû Saîd Muhammed Hâdimî'ye Göre Nakşibendîliğin Esasları", Muhammed Hâdimî Sempozyumu, 9-10 Nisan 2010, Konya-Hadim.

 

Ç. KİTAPLAR

a) Yurtiçinde Yayınlanmış Kitap Yazarlığı:

1. Muslu, R. (2003), Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18. Yüzyıl), ISBN: 975-574-371-0, İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

2. Muslu, R.- Küçük, S. (2003), İbn İsa, Akhisarlı Şeyh İsa Menâkıbnâmesi (16. Yüzyıl), ISBN: 975-7304-69-7, Sakarya: Aşiyan Yayınları, 2003. (Yayına hazırlama)

3. Muslu, R. (2005), Mustafa Kemâleddin Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri, ISBN: 975-6247-61-4, İstanbul: Erkam Yayınları, 2005.

4. Muslu, R. (2007), Anadolu'da Tasavvuf Yolları, ISBN: 978-9944-704-21-2, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007.

5. Muslu, R. (2010), Emir Abdülkadir Cezâirî ve Tasavvufî Görüşleri, ISBN: 978-975-574-585-5, İstanbul: İnsan Yayınları, 2011.

b) Yurt içinde yayınlanmış kitap içerisinde bölüm yazarlığı

1. Muslu, R. (2010), “Kûtü’l-kulûb”, Tasavvuf Klasikleri, ed. Ethem Cebecioğlu, Ankara 2010, ISBN 978-605-5932-52-7, s. 73-90.

c) Basılmış ders notu veya Uzaktan eğitimde yayınlanmış ders notu yazarlığı

1. Muslu, R. - Küçük S. (2010), Tasavvuf I, İLİTAM Uzaktan Eğitim Programı Ders Notu, Sakarya 2010.

2. Muslu, R. - Küçük S. (2010), Tasavvuf II, İLİTAM Uzaktan Eğitim Programı Ders Notu, Sakarya 2010.

D. ÇEVİRİLER

a) Makale veya kitap bölümü çevirisi

1. Muslu, R. (2004), "Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu", (Fritz Meier’den çeviri), Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 5, sy: 13, Temmuz-Aralık 2004. s. 443-468.

2. Muslu, R. (2005), "Bir Hikayeci olarak Mevlânâ", (Gholam Hosein Yousofi’den çeviri), Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6, sy: 14, Ocak-Haziran 2005, s. 645-658.

3. Muslu, R. (2005), "Mustafa Kemâleddin el-Bekrî (1688-1749): Halvetiye Geleneğinin Yeniden İhyâsı ve İslâhı mı?", (Frederick De Jong’dan çeviri), SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11/2005, s. 69-83.

4. Muslu, R. (2005), , "18. Yüzyılda Tasavvuf: Geçici Bir Değerlendirme Denemesi", (Bernd Radtke’den çeviri), Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6, sy: 15, s. 377-414,Temmuz-Aralık 2005.

E. EDİTÖR VE HAKEMLİKLER

1.  Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DergisiEditörlük, Sakarya, 2010-2012

2. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Hakemlik ve Yayın Kurulu Üyeliği, Ankara-İstanbul. 2006-

3. Çeşitli Dergilerde Hakemlikler

İ. DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

a) Ulusal sempozyum, kongre ve konferanslarda panelist olmak

1.  Muslu, R. (2010), “Akhisarlı Şeyh İsa’nın Şahsiyeti ve Örnek Kişiliği”, 551. Çağlak Festivali, 26 Mayıs 2010, Akhisar-Manisa.

2. Muslu, R. (2011), “Bilgi ve Düşüncede İrfanî Boyut”, Hendek Müftülüğü Konferans Salonu, 20 Aralık 2011, Hendek- Sakarya.

3. Muslu, R. (2016), “Akhisarlı Şeyh İsa'dan Günümüze Mesajlar”, Konferans, Akhisar-Manisa, 05.05.2016.

b) Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak

1. Muslu, R., (2007), Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Sempozyumunda Tertip Heyeti Üyeliği, 7-8 Mart 2009, Sakarya 24-25 Kasım 2007.

I. İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER

a) Dekan, enstitü, yüksekokul müdür yardımcılığı, bölüm başkanlığı görevlerinde bulunmak;

1. Muslu, R., Dekan Yardımcılığı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006-2009.

b) Bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı görevlerinde bulunmak; her yıl için

1. Muslu, R., Anabilim Dalı Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf, 2006- 2012.

2. Muslu, R., Bölüm Başkan Yardımcılığı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2011-2012.

J. TOPLUMSAL FAALİYETLER

a) Sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak görev yapmak veya bunlara katkıda bulunmak;

1. Muslu, R., Sakarya İlahiyat Fakültesi Vakfı, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2007.

2. Muslu, R., Türkiye Diyanet Vakfı, İzmir Şube Başkanlığı, 2013-2018.

3. Muslu, R., Hocazade Ahmet Ragıp Üzümcü Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2013-2018.

4. Muslu, R., Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı, Mütevelli Üyeliği, 2013-2018.

5. Muslu, R., İzmir Büyük Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Yönetim Kurulu Üyelik, 2014-2018.

 

b) Bazı Konferans ve Panellerde Konuşma yapmak

Muslu, R., “Bir Arada Yaşama Ahlâkı”, Konferans, Balçova, 15.04.2015.

Muslu, R., “Hz Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı”, Panel, Tire-İzmir, 15.04.2015; Kınık-İzmir, 20.04.2015.

Muslu, R., "Göç Bağlamında Kadın ve Dayanışma", Konferans, Gaziemir-İzmir, 8.03.2016.

Muslu, R., “Şehitlik”, Konferans, Şehitleri Anma Programı, Gaziemir-İzmir, 17.03.2016.

Muslu, R., “Hz. Peygamber, Tevhit ve Vahdet”, Konferans, Bornova-İzmir, 15.04.2016; Konak-İzmir, 17.04.2016; Urla-İzmir, 21.04.2016.

Muslu, R., “Cami ve Kitap”, Konferans, Karabağlar-İzmir, 4.10.2016.

Muslu, R., “Cami ve Din Görevlisi”, Konferans, Gaziemir-İzmir, 6.10.2016.

Muslu, R., “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu", Konferans, Karabağlar-İzmir, 20.04.2017.

Muslu, R., 2.Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Oturum Başkanlığı, Ankara, 3-4.05.2017.

Muslu, R., “Vakıf Medeniyeti ve Kudüs”, Konferans, Manisa, 9.05.2017.

Muslu, R., “Aile Hayatının Önemi”, Panel, Konak-İzmir, 17.5.2017.

Muslu, R., “Din Görevlilerimizin Misyon ve Sorumlulukları”, Konferans, Kütahya, 22.05.2017.

Muslu, R., “Sadakat ve Güven Bağlamında Aile”, Konferans, Muğla, 24.05.2017.

Muslu, R., “Osmanlıda Ramazan Kültürü”, İftarı Beklerken, TRT Diyanet Radyo Konuşması, 5.06.2017.

Muslu, R., “Üzerinde Her Canın Hakkı Var”, Ramazan Buluşmaları, Burdur, 15-17.06.2017.

Muslu, R., “Din İstismarı”, Panel, Trabzon, 26-27 Nisan 2018

Muslu, R., “İsraf”, TRT Diyanet, 2018 Ramazan, (30.05.2018, İstanbul İftar programıMerhamet), (18.05.2018, İstanbul, Sahur Programı, Ramazan Gecelerini İhya Etmek), TRT1 (24/05/2018, İstanbul, İftar Programı), (18/05/2018, TİVİBU, İstanbul, İftar Programı,

Muslu, R., “İsraf Olmasın Bu Ramazan ve Her Zaman”, Ramazan Buluşmaları, Muğla, 31 Mayıs/01-02 Haziran 2018.