Devlet memurlarının maaşını etkileyen kademe soruları ve cevapları

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Devlet memurlarının maaşını etkileyen kademe soruları ve cevapları
Yazımızda devlet memurlarının kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine yönelik olarak sıkça sordukları soruları Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda açıklamaya çalışacağız.Asaleti tasdik edilemeyen aday memurlara ilave derece uygulaması yapılır mı?

Bu yazımızda devlet memurlarının kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine yönelik olarak sıkça sordukları soruları Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda açıklamaya çalışacağız.

Asaleti tasdik edilemeyen aday memurlara ilave derece uygulaması yapılır mı?

Açıktan aday memur olarak atanan ve göreve başladıktan sonra, adaylık dönemi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince bunlar hakkında kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanır mı?

Aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi hükümlerine göre kademe ilerlemesi yapılamayacağı ancak, adaylık süresi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi yapılmasının mümkün olduğu, buna göre, aday memur olarak atananların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde bahsi geçen maddeler uyarınca yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulamasının ilgililerin söz konusu öğrenim durumlarına ilişkin belgeleri kurumlarına ibraz etmek suretiyle intibak talebinde bulundukları tarih itibariyle yapılması gerekmektedir.

Lisans mezunlarına hazırlık eğitimlerinden dolayı bir kademe verilir mi?

Fizik Mühendisliği Bölümü mezunu ilgilinin, yükseköğrenim sırasında görmüş olduğu 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden dolayı başlangıç derece ve kademesine bir kademe ilave edilmesi mümkün müdür?

Normal öğrenim süresi 4 yıl olan Mühendislik Fakültesini bitiren bir memurun memuriyete girişteki başlangıç derece ve kademesi 8 inci derecenin 1 inci kademesi olarak tespiti gerekmekte olup, bunların yükseköğrenim sırasında görmüş olduğu 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden dolayı başlangıç derece ve kademesine bir kademe ilave edilmesi mümkün değildir.

Emniyet Hizmetleri mensuplarına ilave kademe hangi şartlarda verilir?

Emniyet Hizmetleri Sınıfında memuriyete başlayanların öğrenim sûreleri itibariyle 657 sayılı Kanunun 36/A-6/b işaretli fıkra kapsamına girmeleri halinde haklarında 8/a ve 6/b  fıkraları birlikte uygulanır mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 36 maddesinin Ortak Hükümler başlıklı bölümünün (A) bendinde ilgililerin Öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş ve en son yükseliş derece ve kademeleri belirlenmiş; müteakip bent ve fıkralarında ise çeşitli nedenler ile bu giriş derece ve kademelerine eklenecek süreler gösterilmiştir. Öğrenim durumuna göre belirlenen hizmete giriş derece ve kademelerine eklenecek sürelere dair hükümlerin genelde birlikte uygulanması öngörülmüş aksine durumlar için hüküm sevk edilmiştir. Hal böyle olunca kanun koyucunun aksine hüküm sevk etmemiş olduğu durumlarda değişik 36 ncı maddede yer alan hükümlerin bir şahıs hakkında birlikte göz önünde tutulması uygun görülmektedir. Bu nedenle ortaokul ve dengi, lise ve dengi öğrenim görenlerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında memuriyete başlayanların öğrenim süreleri itibariyle ayrıca 6/b işaretli fıkra kapsamına girmeleri halinde haklarında 8/a ve- 6/b işaretli fıkraların birlikte uygulanmasında bir sakınca görülmemektedir.

Sonuç olarak, lise dengi okullardan mezun olan ve öğrenim süreleri normal süreden fazla bulunanların bu sürelerinin Kanunun öngördüğü şekilde değerlendirilmesi suretiyle bulunacak derece ve kademe ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında göreve başlatılmaları gerekmektedir.

Mühendislik mezunlarından GİH’te memur olarak görev yapanlar bir derece alabilir mi?

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur olarak görev yapan personelin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olması halinde bir derece alması mümkün müdür?

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarının görev aldıkları hizmet sınıfına bakılmaksızın memuriyete giriş derece ve kademelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca bir derece eklenmesi gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A-5 ve 36/A-7/b fıkrası nasıl uygulanır?

Şef unvanı ile görev yapan personele biyoloji bölümünden mezun olması sebebiyle 657 s Kanununun 36/A maddesinin 5 inci fıkrası gereğince bir derece verilip verilemeyeceği ile İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan personelin mezkûr Kanununun 36/A maddesinin 7/b fıkrası gereğince bir dereceden yararlandırılması mümkün müdür?

657 sayılı Kanun’un 36/A maddesinin 5 numaralı alt bendinde; “Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” hükmü, aynı maddenin 7/b fıkrasında; “Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlere göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A maddesinin 5 inci fıkrası hükmünden yararlanabilmek için söz konusu unvanların ihraz edilmesinin yeterli olması sebebiyle biyoloji bölümünden mezun olan ve Şef unvanı ile görev yapan personele bir derece verilebilmesi gerekir. Yine 657 sayılı Kanunun 36/A maddesinin 7/b fıkrasında bir derece yükselmesinden yararlanabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığında görevli bulunmak veya yeniden göreve atanmak şartının aranması sebebiyle ilgilinin mezkur madde hükmünden Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapmakta iken yararlandığı, Kurumunuzda intibak işlemleri yapılırken daha önce almış olduğu derecenin de dikkate alınması gerekir.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerine 657 sayılı Kanunun 36/A-8-a uygulanır mı?

Yardımcı hizmetler sınıfından, emniyet hizmetleri sınıfına aktarılan çarşı ve mahalle bekçilerinin 657 sayılı Kanun’un 36/A-8-a maddesi hükümlerinden faydalandırılmaları gerekir mi?

Danıştay 5’inci Dairesinin 27/12/1989 tarihli ve E:1987/1075; K:1989/2557 sayılı Kararında, 657 sayılı Kanun’un memuriyete giriş derece ve kademelerini belirleyen hükümlerinin yalnız memurluğa ilk girişte uygulanacağını kabul etmenin, belirli niteliği girişte taşıyanlarla bu niteliği sonradan kazanalar arasında bir eşitsizlik ve haksız uygulamaya yol açacağı ve böyle bir uygulamanın hukuk sistemimizin temel ilkelerinden olan kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırı olacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve Danıştay Kararı çerçevesinde; yardımcı hizmetler sınıfından, emniyet hizmetleri sınıfına aktarılan çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 657 sayılı Kanun’un 36/A-8-a maddesi hükümleri uygulanarak Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden; İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece, Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe, Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece … ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İstanbul'da Sabah Namaz Vakitleri Değiştirildi.Önceki Haber

İstanbul'da Sabah Namaz Vakitleri Değişt...

Hafızlara mahkeme şokuSonraki Haber

Hafızlara mahkeme şoku

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!