Diyanet İşleri Başkanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Resmi Gazete de Yayınlanan Karar

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
0
Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar-Resmi Gazete

24 Temmuz 2009 CUMA  Resmî Gazete   Sayı : 27298

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15215

Ekli “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 16/6/2009 tarihli ve 1210 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                             A. BABACAN                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

H. YAZICI                                 F. N. ÖZAK                             E. GÜNAY                                        F. ÇELİK

Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                               Devlet  Bakanı

E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                       S. ERGİN

Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL                              B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                                 M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                 Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                       R. AKDAĞ

Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                              Ulaştırma Bakanı V.

M. M. EKER                                Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                                      T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY                                                                                      V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı                                                                  Çevre ve Orman Bakanı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM

FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE

EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile Başkanlığa bağlı eğitim merkezleri ve Kur'an kurslarında görev yapan yönetici, öğretmen, öğretici ve diğer görevlilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Karar; Hac Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kurs ve seminer faaliyetleri dışında Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile eğitim merkezleri ve Kur'an kurslarını kapsar.

Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Karar; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Camilerde açılan Kur'an öğretimi kursu: Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde, arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve meali ile gerekli dini bilgileri öğretmek üzere camilerde ilgili müftülüğün teklifi ve mülki idare amirinin onayı ile açılan kursları,

ç) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri,

d) Kurs: Bilgi yenilemek, üst görevlere eleman yetiştirmek ve onların yeni durumlara uyumlarını sağlamak amacı ile yapılan eğitim faaliyetlerini,

e) Öğretici: Kadrolu Kur'an kursu öğreticisini,

f) Öğretmen: Eğitim merkezlerindeki kadrolu öğretmeni,

g) Seminer: Personeli çeşitli konularda bilgilendirmek maksadıyla yapılan eğitim faaliyetlerini,

ğ) Yaz Kur'an kursu: İlköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için yaz tatilinde açılan kursları,

h) Yönetici: Kur'an kurslarında öğreticilik görevi ile birlikte yönetim görevi de verilen Kur'an kursu öğreticisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler

Eğitim vereceklerde aranacak nitelikler

             MADDE 5 – (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde görev verileceklerin yüksek öğrenim mezunu olması, yüksek öğrenim görmüş eleman bulunmaması halinde ise en az orta öğretim mezunu olmaları ve ayrıca;

a) Başkanlık personelinin, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

c) Üniversitelerden görevlendirilen personelin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olması,

ç) Üzerinde resmî görev bulunmayanların, eğitim programında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

şartları aranır.

(2) Yaz Kur'an kurslarında görev verileceklerin din hizmetleri sınıfında görevli veya dinî yüksek öğrenim mezunu veya imam hatip lisesi mezunu hafız veya Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik, müezzin-kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olması gerekir.

Aylık karşılığı ders görevi

             MADDE 6 – (1) Eğitim merkezleri ile Kur'an kurslarında görev yapan;

a) Eğitim merkezi müdür yardımcısı haftada 6 saat,

b) Eğitim merkezi öğretmeni haftada 12 saat,

c) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticisi haftada 12 saat,

ç) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticisi haftada 15 saat,

d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticisi haftada 15 saat,

e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticisi haftada 18 saat,

f) Öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan gündüzlü Kur'an kursundaki yönetici ile yatılı öğrenci sayısı 50'den fazla olan yatılı Kur'an kursunda kurs ve yurt yöneticiliğini birlikte yapan yöneticiler haftada 6 saat,

aylık karşılığı ders okutmakla yükümlüdür.

Kur’an kursu ve diğer kurslarda ek ders görevi

             MADDE 7 – (1) Kur'an kurslarında aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayan görevlilerden;

a) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 18 saate,

b) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 15 saate,

c) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten yüksekokul mezunu öğreticilere 12 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate,

ç) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten yüksekokul mezunu olmayan öğreticilere 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticilerine 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 20 saate,

e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticilerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 17 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(2) Öğretici sayısının yetersiz olması halinde Kur'an kurslarında;

a) Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate,

b) Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlere gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(3) Kur'an kurslarında en az 5 öğrenciyi hafızlığa çalıştırması nedeniyle yarıyıl ve yaz tatillerinde görev yapan ve fiilen derse giren öğreticilere, anılan dönemlerde bu maddede belirtilen ek ders saatlerini aşmamak üzere ek ders görevi verilebilir.

(4) Yatılı Kur'an kurslarında öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerine görev verilenlere, fiilen görev yaptıkları her gün karşılığında 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek öğretici sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir öğreticiyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki öğreticiyi geçemez.

(5) En az 15 kursiyeri bulunan ve bu Kararın 5 inci maddesinde aranan niteliklere haiz olanlardan yaz Kur'an kurslarında görevlendirilenlere, yılda iki ayı aşmamak üzere, haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

(6) En az 15 kursiyeri bulunan camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında görev yapan din hizmetleri sınıfındaki personele; yılda 100 saati geçmemek üzere, haftada 3 gün ve günde 2 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde ek ders görevi

             MADDE 8 – (1) Bu Karar uyarınca Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim merkezleri bünyesinde açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde, aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayan görevlilerden;

a) Eğitim merkezi müdürüne ihtiyaç halinde haftada 15 saate,

b) Müdür yardımcısına 10 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate,

c) Eğitim merkezi öğretmenlerine 10 saati zorunlu olmak üzere haftada 20 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(2) Anılan faaliyetlerde;

a) Başkanlık personeline; haftada 25 ve yılda 250 saati,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek yükseköğrenimli personele, haftada 15 ve yılda 250 saati,

c) Üzerinde resmî görev bulunmayanlara, haftada 25 saati,

ç) Üniversite öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

d) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

aşmayacak şekilde, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olanlara ek ders görevi verilebilir.

Sınav ücreti

             MADDE 9 – (1) Eğitim merkezlerine kursiyer seçimi ve bu merkezlerde yapılan kursların dönem başı ve dönem sonu ile bitirme sınavlarında ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilen hafızlık tespit, yarışma ve yıl sonu sınavları ile eğitim hizmetlerine yönelik projeler ve özellik arz eden faaliyetler kapsamındaki komisyonlarda görevlendirilenlere; her bir komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti ödenemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görevlendirme

             MADDE 10 – (1) Asli görevinden alınarak eğitim merkezleri veya Kur'an kurslarında eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personele, aylık karşılığı ders ve ek ders ücretlerinin ödenmesinde öğretmen/öğreticilerin tabi oldukları hükümler uygulanır.

Ek ders birim ücreti ve görevin fiilen yapılması

             MADDE 11 – (1) Bu Karar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

(2) Bu Karar kapsamındaki personele ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(3) Yapılan inceleme sonucunda ek ders görevi fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

Diğer hükümler

             MADDE 12 – (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile Kur'an kurslarında okutulacak derslerin çeşitleri ve sayısı Başkanlıkça tespit edilir. Yaz Kur'an kursları ile camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarının açılışı, eğitim-öğretim ve denetimleri, okutulacak derslerin çeşitleri ve sayısı ile bu kurslara ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Bu Kararda belirtilen nitelikleri taşıyanlardan Karar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilecekler; Başkanlık merkez teşkilatı bünyesindeki her türlü faaliyetlerde Başkanlık onayı, taşra teşkilatı bünyesindeki faaliyetlerde Başkanlık veya ilgili müftülüğün teklifi üzerine mülki idare amirinin onayı ve eğitim merkezlerindeki faaliyetlerde ise Başkanlık veya eğitim merkezi müdürlüğünün teklifi üzerine mülki idare amirinin onayıyla tespit edilir. Alınacak onayda ders görevi verilen personelin adı ve soyadı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

             MADDE 13 – (1) 27/9/1974 tarihli ve 7/8980 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülükler Tarafından Açılacak Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin Esaslar" ile 29/8/1984 tarihli ve 84/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslarında Okutulacak Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretlerine Dair Esaslar" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Karar hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Anahtar Kelimeler:

 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
2015 LYS sonuçları açıklandıÖnceki Haber

2015 LYS sonuçları açıklandı

Yaz Kur´an Kursları Ek Ders Ücretleri Ne Kadar Olacak?Sonraki Haber

Yaz Kur´an Kursları Ek Ders Ücretleri Ne...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!