Farklı kurumlarda çalışan eşlerin tayininde uygulanacak ilkeler

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Farklı kurumlarda çalışan eşlerin tayininde uygulanacak ilkeler
Danıştay 5. Daire farklı kurumlarda çalışan eşlerin tayininde uygulanacak ilkelere tekrar açıklık getirecek bir karara imza attı.

D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE 
Esas No : 2016/5092

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA DAİR KARAR

İsteğin Özeti : Erzurum 1. İdare Mahkemesince verilen 15.4.2016 günlü, E:2015/1119; K:2016/465 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının yürütmenin durdurulması yolundaki istemin kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: 

Dava, Erzurum Gümrük Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 1.7.2015 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Erzurum 1. İdare Mahkemesince verilen 15.4.2016 günlü, E:2015/1119, K:2016/465 sayılı kararla; olayda, davalı İdare bünyesinde taşrada görev yapan ve dördüncü hizmet bölgesinde 4. yılını tamamlayan memurların yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olduğu, davacının da 4. hizmet bölgesi olan Erzurum ilindeki 4 yıllık süresini tamamladığı ancak eşinin Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı'nda gelir uzmanı olarak görev yapması nedeniyle mazeretinin bulunduğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtilen, eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere personelin atanmasının yapılması gerektiği yönündeki hüküm gereğince davacının eşinin atama durumunun Gelir İdaresi Başkanlığına sorulduğu, bu kurumca gönderilen 15.05.2015 tarih ve 47001 sayılı yazıda, davacının eşinin görev yaptığı ve atanmak istediği birimlerin de uygun görmesi halinde tüm il ve ilçelere atamasının mümkün olduğunun ifade edildiği, davacının eşinin görev yaptığı birim olan Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı'ca düzenlenen 03.07.2015 tarihli ve 537 sayılı yazıda ise, davacının eşinin nakil talebine, bu aşamada hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle onay verilemeyeceğinin belirtildiği, dolayısıyla Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı'nda gelir uzmanı olarak görev yapmakta olan davacının eşinin çalıştığı kurumca hizmetine ihtiyaç duyulduğundan bahisle başka bir yere atamasına onay verilmeyeceğinin belirtilmesi nedeniyle mevzuatta değinilen aile birliğinin korunmasına yönelik kurumlar arası koordinasyonun İdarece sağlanmış olduğundan sözedilemeyeceğinden, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının bozulmasını ve yürütülmesinin durdurulmasını istemektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin 7. maddesinde, memurun yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olduğu belirtilmiş, aynı Yönetmeliğin "Mazeret grupları" başlıklı 12. maddesinde, "(1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir; çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölge ve alanlarına atanabilir. a) (A) Sağlık mazereti, b) (B) Aile birliği mazereti, c) (C) Can güvenliği mazereti. (2) Mazeretlerin değerlendirilmesinde; sağlık, aile birliği ve can güvenliği öncelik sırası esas alınır. (3) Mazeretleri nedeniyle yeri değiştirilecek olanların atamaları öncelikle; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması veya görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir. Mazeretleri nedeniyle yeri değiştirilenlerden bölge hizmet süresi dolu olanların, mazeretlerinin ortadan kalkması halinde ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresi tamamlattırılır. (4) Sağlık ve aile birliği mazeretleri nedeniyle, başka hizmet bölgesi veya alanına atanan ya da yerinde bırakılan memurlardan bölge hizmet süresi dolu olanlar, mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Ocak ayından itibaren alacağı belge ile belgelendirmek ve Mart ayının sonuna kadar Başkanlığa göndermek zorundadırlar. Kurul, gönderilen belgeleri her yıl yeniden değerlendirir. Mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgeleri göndermeyenlerin mazeret hallerinin ortadan kalktığı kabul edilerek, buna göre işlem yapılır." kuralına yer verilmiş, "Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Esasları" başlıklı 13/b-3 maddesinde ise; "Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir", kuralı yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Erzurum Gümrük Müdürlüğünde 4 yıllık zorunlu hizmet süresini dolduran ve memur olarak görev yapan davacının, eşinin Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığında gelir uzmanı olarak görev yaptığından bahisle yerinde kalma istemiyle davalı İdareye başvuruda bulunduğu, bu başvuru dikkate alınarak davalı İdarece Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından davacının eşinin atanabileceği yerlerin bildirilmesinin istenilmesi üzerine, anılan Başkanlığın 15.5.2015 tarih ve 47001 sayılı işlemiyle davacının eşinin Türkiyenin tüm il ve ilçelerine atamasının yapılabileceğinin belirtildiği, davacının 1.7.2015 tarihli işlem ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne atanması üzerine, davacı tarafından, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığının 3.7.2015 tarih ve 557 sayılı yazısına istinaden eşinin atamasına izin verilmeyeceği yönünde görüş bildirilmesi nedeniyle yerinde kalma istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; davalı İdarece, davacının atandığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün Ülkemizin Avrupaya açılan ve aynı zamanda gurbetçilerin sıkça kullandığı önemli gümrük idarelerini bünyesinde bulundurması nedeniyle hizmet ihtiyacının bulunduğunun belirtilmesi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 15.5.2015 tarih ve 47001 sayılı yazısında, davacının eşinin Türkiyenin tüm İl ve İlçelerinde görev yapmasının mümkün olduğu yönünde bilgi verilmesi, yine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 2.10.2015 tarih ve 92727 sayılı yazısında, davacının eşinin talepte bulunması halinde eş durumu nedeniyle Edirne İline atamasının yapılabileceğinin belirtilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde; 4 yıllık hizmet süresini dolduran davacının Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Erzurum 1. İdare Mahkemesince verilen 15.4.2016 günlü, E:2015/1119; K:2016/465 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 52. maddesinin değişik birinci fıkrası uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına, 28.6.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar ara


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Tanrı Kışlalarda Artık YokÖnceki Haber

Tanrı Kışlalarda Artık Yok

'İlahiyat' mezunlarına büyük müjde!Sonraki Haber

'İlahiyat' mezunlarına büyük müjde!

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!