Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
0
il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel; nüfusa kayıtlı olduğu ilde hatta ilçede çalışabilecek mi?

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dinihaberler.com.tr:  26.02.2016 Cuma günü Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesinin kalırılması için çıkarılmıştır. 

Madde 15 - (Değişik madde: 06/05/1992 - 92/3009 K.)

Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,

c) (Mülga bend)

atanamazlar.

Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler.''

 


Emniyet Hizmetler Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi         : 6/8/1992,          No: 92/3393
Dayandığı Kanunun Tarihi                        : 4/6/1937,          No: 3201
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi            : 11/9/1992,        No: 21342
Yayımlandığı Düsturun Tertibi                : 5    Cildi : 32   

                                                                BİRİNCİ BÖLÜM

                                                         Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 – (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.) 

Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             Madde 2 – (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.) 

Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel hariç, emniyet hizmetleri sınıfında görevli her derecede ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, hizmet bölgelerini ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer hükümleri kapsar.

             Tanımlar

                Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;     a) Bakanlık,İçişleri Bakanlığını, 

Genel Müdürlük,Emniyet Genel Müdürlüğünü,

(Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Hizmet Bölgesi, ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen iki ana bölgeyi, (1)

(Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Alt Bölge, hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve ekli (1) sayılı cetvelde  gösterilen il ve ilçeler grubunu, (2)

(Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Zorunlu Bölge, ikinci hizmet bölgesini,

(Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Zorunlu Hizmet Süresi, iki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet

sürelerini,

             g) (Mülga: 30/7/2012 - 2012/3540 K.)  

 h) Birim,Teftiş Kurulu, Özel Güvenlik Denetleme ve Polis Akademisi başkanlıklarını, Hukuk Müşavirliğini, daire başkanlıklarını, Trafik Araştırma Merkezini taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını, (3)  ifade eder.  ––––––––––––––

(1) 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “(Ek-1) haritada” ibaresi “ekli (1) sayılı cetvelde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)7/4/2014 tarihli ve 2014/6094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “(Ek-

2)’de” ibaresi “ekli (1) sayılı cetvelde” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan

“Teftiş Kurulu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Özel Güvenlik Denetleme” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve T.B.M.M. koruma müdürlüklerini” ibaresi “Trafik Araştırma Merkezini” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

2932

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

             Bölge Tespitine Ait Esaslar

             Madde 4- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)

 Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibarıyla iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri gözönüne alınarak alt bölgeler şeklinde gruplandırılmıştır.

 (Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde ana bölgeler, alt bölgeler ve hizmet süreleri gösterilmiştir.

             Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu

 Madde 5 – Personelin,atandığı bölgede,bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tespit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur.

             Standart Kadronun Aşılmaması (1) 

 Madde 6 – Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçe kuruluşlarının kadrolarına yapılacak atamalarda,bu birimler için hizmet bölümleri ve rütbeleri itibariyle (…) (1) tespit olunan standart kadro sayısı herhangi bir sebep veya suretle aşılmaz. Ancak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile geçici süre için yapılan kadro takviyesi ve iller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tabi değildir. 

             Personelin Atanamıyacağı Yerler (2)

              Madde 7 – (Değişik : 30/7/2012 - 2012/3540 K.)

              Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.

(Değişik: 7/4/2014-2014/6094 K.) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak,

bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.

Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere

dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.

Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hükümleri

uygulanmayabilir.

1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri. (2) 2) Vazife malûlü idari polisler ve eşleri. (2)

3) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlar. ___________________

(1) 30/7/2012 tarihli ve 2012/3540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu maddede  yer alan

“(TMK)’ya göre” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)7/4/2014 tarihli ve 2014/6094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “eş veya çocukları” ibaresi “eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin (2) numaralı alt bendine “polisler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve eşleri” ibaresi eklenmiştir.

2932-1

 

             Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu ile Eğitim Kurumlarına Atama 

             Madde 8 – (Mülga : 2/3/2001 - 2001/2146 K.)

             Personelin Hizmet ve Özel Durumlarının Gözetilmesi 

 Madde 9 – Personelin bir hizmet bölgesindeki hizmet süresini bitirmeden atama durumuna düşmemesi ve asgari derecede yer değiştirmesi için,atamalar bir kaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır.

             (Mülga ikinci fıkra: 1/10/2008-2008/14232 K.) 

             Personelin Rütbe ve Kıdeminin Dikkate Alınması 

             Madde 10 – (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) 

             Aday Memurların Yer Değiştirmeleri 

             Madde 11 – (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)

 Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet memurları ile evli emniyet mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir.

                 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Esas ve Usuller

             Öncelik Sırası 

 Madde 12 – Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için,bu Yönetmelikte belirtilen bölgelere yapılacak atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur.

Hizmet bölümlerine ve ihtiyacına uygun kadro ve rütbeler,

İdari veya asayişle ilgili zorunlu sebepler, 

Personelin, eşinin veya çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları, 

(Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.) Personelin Atama İstek Formunda belirttiği yerler.

             İlk Atama 

             Madde 13- (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)

Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye yapılır.

Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır.

Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

2932-2

Mesleğe Yeniden Alınmada Süre ve Atama Şartı

 Madde 14 – İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine bağlıdır. 

 Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrılırlarsa, tekrar mesleğe kabul edilmezler.  Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları veya görevli bulundukları bölgeye, bunlardan birinci bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci bölge hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için tespit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. Ancak ikinci bölgedeki hizmet süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar için bu hüküm uygulanmaz. 

             Bölgelerarası Yer Değiştirme 

             Madde 15 – (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)

             Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinde Yetkili Makamlar 

                             Madde 16 – 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca, Emniyet

Teşkilatına mensup personelden; 

Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde unvanları sayılan personelin atama ve yer değiştirmeleri müşterek kararla, 

Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus unvanları taşıyan kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile,

(a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ile yer değiştirme suretiyle atamaları Genel Müdürün onayı ile, yapılır.

                                                            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                   Başvurma Usulü ve Atama Zamanı 

             Atama İstek Formlarının Gönderilmesi

             Madde 17 – (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)

 Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak atamaya tabi olan personelin atama istek formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple bağlı değildir. 

Zaman dışı atamaya esas belgeler ise, bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Bu kapsamdaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir.

 

             Atama İşlemlerinin Zamanı ve Bildirme 

             Madde 18 – (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)

 Atamalar, emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler dışında her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılır.

İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak tespit edilir.

             Zamandışı Atama (1)

 Madde 19 – Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı kalınmaksızın (…) (1) her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.  a) Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,

Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,

Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,  d) (Mülga: 14/6/2010-2010/591 K.)

Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu, 

Eşinin veya çocuğunun ölmesi,

Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması, 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,

 ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine, 

Mevzuat değişikliği. 

(Ek : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi,

(Ek : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde.

             Atama ve Yer Değiştirme Emrinin Tebliği 

 Madde 20 – Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kademelere ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 62 nci maddesi hükmü uygulanır. Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.

––––––––––––––––

(1) 14/6/2010 tarihli ve 2010/591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve atama istek formu istenmeksizin” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri ve Süreleri

             Hizmet Bölgeleri

             Madde 21- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)

 Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki hizmet bölgesine ayrılmıştır.(Mülga ikinci cümle: 19/3/2012-2012/2962 K.) (…)

 Her bölge, bölgeye  dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar ekli (1) sayılı cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe  kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe  bağlı kuruluşlarda

görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu  il/ilçe merkezinin hizmet süresi kadardır.(1)

             Mesleğe Giriş ve İlk Atama

             Madde 22 – (Mülga : 213/2001 - 2001/2146 K.)

             Bölgeler ve Hizmet Süreleri 

 Madde 23 – (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Personelin bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri;  a) Birinci  bölgenin;

               A- Alt bölgesine girenler  10  yıl,

               B- Alt bölgesine girenler   8  yıl,

               C- Alt bölgesine girenler  7  yıl,      

               D- Alt bölgesine girenler  6  yıl,      

               E- Alt bölgesine girenler  5  yıl,

               F- Alt bölgesine girenler  4  yıl,

               G- Alt bölgesine girenler 3  yıl,

b) (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.) İkinci bölgenin;

A- Alt bölgesine girenler 6 yıl,

B- Alt bölgesine girenler 5 yıl,

C- Alt bölgesine girenler 4 yıl,

D- Alt bölgesine girenler 3 yıl,

E- Alt bölgesine girenler 2 yıldır.

 Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların atanma talebinde bulunmaları halinde, tercih formları alınmak suretiyle talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu maddenin uygulanmasında personelin görev yapmakta olduğu alt bölgeler de gözönüne alınır.

 (Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.) Personelin hizmet süresinin hesaplanmasında süre başlangıç tarihi, atandığı yerde göreve başlama tarihidir. Hizmet süresinin hesaplanmasında aynı il sınırları içinde bulunan farklı birimlerde geçirilen süreler birleştirilir. Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların süre hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır; ancak üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresini tamamlamış sayılır.

 Personelin, Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur. (Ek cümle: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresinin en az iki katı kadar kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır.

–––––––––––––––

(1) 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “(Ek-2)'deki cetvelde” ibaresi “ekli (1) sayılı cetvelde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.

(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.) Zorunlu ikinci bölge hizmeti için ataması yapılıp göreve başlayan ve 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamında fiilen uçuş hizmeti yapan personelin ikinci bölgedeki hizmet süresi hesaplanırken, uçuş hizmetlerinin yüzde ellisinden fazlasının gerçekleştirildiği alt bölgenin hizmet süresi esas alınır. 

(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.; Değişik yedinci fıkra: 30/7/2012 - 2012/3540 K.) Talep etmeleri hâlinde, aşağıdaki personel zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri. (1)

Vazife malûlü idari polisler ve eşleri. (1)

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre eşi veya çocuklarından; 

Özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine karar verilenler,

Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar.

             İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması

             Madde 24- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)

 İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir.

 (Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölgeye ikinci kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırası ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak tespit edilir.

 Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır. (Ek cümle: 14/6/20102010/591 K.) Birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı aranmaz.

 İkinci bölge hizmetine ikinci kez kendi talebi ile atanmak isteyenlerin müracaatları halinde, en az üç yıl birinci bölgede hizmetini tamamlaması durumunda ihtiyaç durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle ve daha önce çalıştığı ile atanmamak kaydıyla atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikinci defa atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini tamamlamak zorundadır. (2)

             Bayan Memurların Zorunlu Bölge Hizmetleri 

 Madde 25 – Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden ikinci bölgede zorunlu hizmete tabi olacakların sayısı, söz konusu bölgede bayan personel çalıştırılması gereken birimlerin ihtiyaçları gözönüne alınarak tespit edilir ve atamaları bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yapılır.

             Eksik İkinci Bölge Hizmetinin Tamamlatılması(3)

             Madde 26-  (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) 

 Personelden ikinci bölge hizmetini tamamlamadan diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar sebebin ortadan kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme süresi içinde eski bölgelerine atanabilir.

–––––––––––––

7/4/2014 tarihli ve 2014/6094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkranın (a) bendinde yer alan “eş veya çocukları” ibaresi “eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri” şeklinde değiştirilmiş ve (b) bendine “polisler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve eşleri” ibaresi eklenmiştir.

14/6/2010 tarihli ve 2010/591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yen alan “isteyen polis memurlarının” ibaresi “isteyenlerin” ve “beş yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Bu madde başlığı “İkinci ve Üçüncü Bölgede Yeniden Görevlendirme” iken, 15/2/2002 tarihli ve 2002/3814 sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

             İkinci Bölgede Göreve Geç Başlayanlar

             Madde 27-  (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)

 İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden kaynaklanmayan ve idarece kabul edilebilir bir özür olmaksızın atandığı yerde göreve 15 Ekim'den sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren, o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.

 1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır.

             Yer Değişikliği Nedeniyle Hizmet Sürelerinin Farklı Yerlerde Geçirilmesi

             Madde 28 – (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.)

Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik bölgelerde geçen personelin hizmet süresi, yer değişiminden önceki bölgede kaldığı süre, kalınması gereken sürenin üçte ikisi veya daha fazlası ise önceki bölge, daha az ise yeni bölge hizmet süresine göre hesaplanır. 

Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir. Ancak, aynı bölge veya il içinde son atanılan yerin hizmet süresi daha az olmak şartıyla; son atanılan yerin hizmet süresi iki yıl ise en az onsekiz ay, üç yıl veya daha fazla ise en az oniki ay çalışılması kaydıyla son atanılan yerin hizmet süresine tâbi olunur.

ALTINCI BÖLÜM

                                                                      Ertelemeler 

             Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme

             Madde 29 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.) 

 Atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanır.

 (Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölge görev sırası gelen personelden, yerinde kalması veya atanmasında yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar talepte bulunulabilir. Birimlerce haklarında erteleme talebinde bulunulacak personelin sayısı, her yıl Genel Müdürlükçe birimler ve rütbeler için ayrı ayrı tespit edilen sayıdan fazla olamaz.

 (Değişik üçüncü fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme talebi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanırlar. Birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz.

             Sağlık Sebepleriyle Erteleme

             Madde 30 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.)

 Personel, kendisinin, eş ve çocuklarının sağlık durumları itibariyle tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan raporlar geçerli sayılmaz. 

2936-1

 Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık personelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurumlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek suretiyle bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması ertelenir.

             Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporları en çok 2 yıl için geçerlidir. 

                    Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde,

Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine sevk edilirler ve bu hastaneden alacakları sağlık kurulu raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi ve çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiç bir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz.

 Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunduğu hallerde atanacağı bölgede aynı tip eğitimi veren bir okul bulunmadığı takdirde idarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir.

             Önceki Yılda Yapılan Yer Değiştirme Nedeniyle Erteleme

 Madde 31 – Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, bölgedeki hizmet süresini tamamlamadan aynı bölgenin diğer bir alt bölgesindeki yere atanan personelden ertesi yıl başka bölgede hizmet sırası gelenlerin atamaları bir yıl için ertelenir. 

             İstek Üzerine Erteleme

             Madde 32 – (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)

             İşleme Konulmayacak Erteleme Teklifleri 

 Madde 33 – Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra yapılan erteleme teklifleri ile personelin bu yoldaki başvuruları işleme konulmaz.

                                                               YEDİNCİ BÖLÜM 

                                                          Zorunlu Yer Değiştirmeler 

             Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme

             Madde 34 – (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.)

Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır. 

Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir.

Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir.

2936-2

             Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklananların Yer Değiştirmeleri 

 Madde 35 – (Değişik fıkra: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden göreve alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde başka bir ile atanır.

 Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makamca re'sen değiştirilebilir.

             Performans Değerlendirme Puanı Yetersiz Olanların Yer Değiştirmeleri (1)

             Madde 36 – (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)

 Bir yıllık performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, birim içerisinde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performans değerlendirme puanı da yetersiz olarak değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, eğitimi takiben yapılan ilk değerlendirmede yine performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime atanırlar.

             Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme

 Madde 37 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.) Personelden, görevli bulunduğu hizmet bölgesinde kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme istediğinde bulunabilirler.

             Başka sağlık müesselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz. 

 Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda "acil" kaydı olanların en kısa sürede, "acil" kaydı  olmayanlarında genel atama zamanında yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır. 

             Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme 

 Madde 38- (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir. 

 Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

             Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

             Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma

 Madde 39 – Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;

 a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan, –––––––––––––

(1) Bu madde başlığı  “Sicil Raporları Olumsuz Olanların Yer Değiştirmeleri” iken, 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2937

b) (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel

Müdürünün teklifi, Bakan'ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.

             Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme 

             Madde 40- (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) 

 Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.

                                                             SEKİZİNCİ BÖLÜM

                                                                 Çeşitli Hükümler 

             Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürlerinin Atama Yer Değiştirmeleri

             Madde 41 – (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)

             Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler 

                Madde 42 – Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

             İkinci Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler (1)

             Madde 43- (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) 

 (Değişik birinci cümle: 5/5/2008-2008/13654 K.) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz.

                a) Yurt içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı

4 aydan fazla olan ve diğer bölgede geçen süreler,

Yurt dışında; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri,    

(Değişik: 5/5/2008-2008/13654 K.) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreleri,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

Sağlık sebebiyle 42 nci maddede belirtilen istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşan süreler,

–––––––––––––––––––

(1) 5/5/2008 tarihli ve 2008/13654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle; bu madde başlığı” Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler” iken metne işlenlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

2938

             Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme 

 Madde 44 –  (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.

             Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

Görev yerinin değiştirilmesi için 34 ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,

Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,

Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,    şartı aranır.

                Bu madde kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;        a) Personelin bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış olması,

7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,

Atanmak istediği yerden daha önce teklif üzerine alınmamış olması,

İkinci bölge hizmetini tamamlamış olması,      şarttır.

             Yurt Dışında Görevlendirilme

             Madde 45 – (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)

             Geçerli Olmayan Belgelere Dayalı İşlemler 

 Madde 46 – Atama ve yer değiştirme işlemlerinin dayanağı olan ve ilgili personel tarafından Genel Müdürlüğe verilen formlardaki bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama ve yer değiştirme işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında adli ve idari soruşturma yapılır. 

             Diğer Hizmet Sınıflarında Görevli Personelin Atamaları

 Madde 47 – Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personelin atama ve yer değiştirmelerinde de, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanabilir. Komiser Yardımcılığı Kursu Mezunlarının Atanmaları

Ek Madde 1 – (Ek: 5/5/2008-2008/13654 K.; Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)

Komiser yardımcılığı kursundan başarı ile mezun olanların; eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır.

(Değişik ikinci fıkra: 7/4/2014-2014/6094 K.) Kursu başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemez.

Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkânı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunan kursiyerlerin, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkânı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

2938-1

 Mezunların atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimler olarak ayrı ayrı belirlenir.

İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara birinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.

 İkinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aynı olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.

             Kadrosuzluk sebebiyle atama

             Ek Madde 2 – (Ek: 14/6/2010- 2010/591 K.) (1)

Emniyet Teşkilatı merkez ve taşra birimleri için rütbelere göre belirlenmiş standart kadro sayısının aşılması hâlinde, öncelikle zorunlu ikinci bölge hizmet sırası gelenler, bulunduğu il veya birimdeki hizmet süresi fazla olanlar, hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde son üç yıl performans değerlendirme puanı ortalaması düşük olanlardan başlanarak bulundukları yerin hizmet süresini doldurma şartı aranmaksızın öngörülen kadro aşımı sayısı kadar personelin genel atama döneminde başka bir il veya birime atamaları yapılır.

Bu maddenin uygulamasında değerlendirmeye alınacak hizmet süresinin hesabında, yıl bazı esas alınır. Yıl hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır. Kadrosuzluk sebebiyle yapılacak atamalarda personelin hizmet süresi hesaplanırken, farklı zamanlarda aynı ildeki farklı birimlerde geçirilen sürelerin toplamı değerlendirmeye alınır. Hizmet Süresi Değişikliği

Ek Madde 3 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)

Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Herhangi bir nedenle il içerisinde veya ikinci bölge içinde yapılan yer değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanması, bölgede ilk göreve başladığı tarihte geçerli olan hizmet süreleri dikkate alınarak yapılır.

Hizmet Bölgesi Değişikliği

Ek Madde 4 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)

Bu Yönetmelikte belirtilen ikinci bölge il veya ilçelerin birinci bölge kapsamına alınması halinde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce hizmet bölgesi değiştirilen yerde göreve başlayanlar, başladıkları tarihte geçerli olan hizmet süresini tamamlamaları durumunda ikinci bölge hizmetini tamamlamış sayılırlar.  

Birinci bölge kapsamında iken, ikinci bölge kapsamına alınan il veya ilçelerde görev yapmakta olan personelin,

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu yerde çalıştıkları süreler ikinci bölge hizmetinden sayılır.

––––––––––––––

(1) 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 11 inci  maddesiyle bu fıkrada yer alan “sicil notu” ibaresi “performans değerlendirme puanı” şeklinde değiştirilmiş metne işlenmiştir.

2938-2

DOKUZUNCU BÖLÜM

                                                            Geçici ve Son Hükümler

             Geçici Madde 1 – (Mülga : 2/3/2001 - 2001/2146 K.)

 Geçici Madde 2 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan il veya ilçeler, ayrıldıkları il veya ilçe hizmet grubuna dahil edilmiş sayılırlar. Bu il veya ilçede geçen hizmet süreleri ayrıldıkları il veya ilçenin hizmet süresine tabi tutulur.

             Geçici Madde 3 – (Ek: 14/6/2010-2010/591 K.)

23 üncü maddede belirtilen hizmet sürelerine ilişkin değişiklikler,  belirtilen yerlerde bu maddenin yayımı tarihinden sonra göreve başlayanlar hakkında uygulanır.

Geçici Madde 4 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)

Bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin uygulanmasında son üç yıllık performans değerlendirme puanı bulunmayanlar için var olan performans değerlendirme puanlarının ortalaması, performans değerlendirme puanı bulunmayanlar için ise sicil numarası küçük olan personel esas alınır.

Geçici Madde 5 – (Ek: 30/7/2012-2012/3540 K.)

Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren personelden, ikinci bölge illere ataması yapılmış olanların veya halen bu illerde görev yapanların talep etmesi halinde kadro durumu dikkate alınarak birinci bölge illere ataması yapılır.

             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

              Madde 48 – 17/5/1989 tarih ve 89/14144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 28/8/1989 tarihli ve

20266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 49 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

             Yürütme

             Madde 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

2939/2940-1

         6/8/1992 TARİHLİ VE 92/3393 SAYILI ANA YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN

                                                                   HÜKÜMLER

1  – 10/3/2000 tarihli ve 2000/3393 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi:

 

                Geçici Madde – Bu Yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddeleri, bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihte İkinci Bölge illerde görev yapan tüm personele uygulanır.

 

2  – 2/3/2001 tarih ve 2001/2146 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:

 Geçici Madde 1 – Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, bu Yönetmelikte ikinci bölge il kapsamında bulunan ve halen bu illerde görev yapan personel, öngörülen hizmet süresini tamamlamış olsalar dahi, 29 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince kendi talebi ve teşkilatın bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak en fazla hizmet süresi olan personelden başlamak üzere birinci bölge illere atanabilirler.

 Geçici Madde 2 – Bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde daha önce görev yapmış olan personelin çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde çalışmış sayılırlar.Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat illerinden birisinde görev yapan personel, bu illerdeki hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde üçüncü bölge hizmetlerini tamamlamış sayılırlar ve Yönetmeliğin 12 nci maddesi

(b) bendi de gözönünde bulundurularak görev yapmadıkları bölgeye atanırlar.

3 – 15/2/2002 tarih ve 2002/3814 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde görevli personelden İkinci Bölge hizmetini yapmamış olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaları halinde İkinci Bölge hizmetini yapmış sayılırlar. Bu illerde görev yapmakta olan personelden, daha önce İkinci Bölge hizmetini yapmış olan polis memurları Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki genel atama döneminde diğer bir bölgeye atanma talebinde bulunabilirler. 

  Daha önceden İkinci Bölge hizmet süresini tamamlamış olan ve halen yukarıda sayılan illerde görev yapmakta olan amir rütbesindeki personel için, bu iller için tespit edilen hizmet süresini tamamlamak zorunludur ve bu illerde geçirilen süreler, ikinci defa İkinci Bölge hizmetinden sayılır, ancak iki defa İkinci Bölge hizmet süresini de tamamlamış olanlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır

 

 

 

 

DiniHaberler.com.tr

Anahtar Kelimeler:

 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Facebook\'da \'canlı yayın\' dönemiÖnceki Haber

Facebook\'da \'canlı yayın\' dönemi

Diyanet İşleri Başkanı Görmez’den önemli açıklamalarSonraki Haber

Diyanet İşleri Başkanı Görmez’den önemli...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!