Prof. Dr. Mehmet Görmez\'i Tanıyalım

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
0
Mehmet Görmez Kimdir? 1 Ocak 1959\'da Nizip-Gaziantep\'te doğdu. İlköğrenimini Nizip\'te, orta öğrenimini Gaziantep\'te tamamladı. 1983\'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı.
Mehmet Görmez Kimdir?
1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı.
 
1987'de yüksek öğrenimini tamamlayarak, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. Kırıkkale ve Ankarada Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak memuriyet görevlerinde bulundu. 1988'de bir yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığının tahsis ettiği bursla Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1990'da "Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve Eserleri" adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1990'da başladığı Doktora öğrenimini, 1995'te "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle tamamladı.
 
Doktora çalışması, 1996'da Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı. 1995–1997 yıllarında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde dersler verdi.
 
Anadolu Üniversitesi İlâhiyat önlisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997–1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu. 1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006'da profesör unvanını aldı. 2001–2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi. 13.08.2003'tarihinden itibaren Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine sürdüren Prof. Dr. Mehmet Görmez,
 
11.11.2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.
 
Yayınlanmış birçok eseri bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.
 
YAYINLANMIŞ ESERLERİ
 
Sünnet ve Hadisin Aktüel Değeri, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2006.
 
Gazzâli'de Sünnet Hadis ve Yorum, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2006.
 
Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara I. Baskı 1997, II. Baskı 2000.
 
Musa Carullah Bigiyef, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994.
 
İslâm Dininin Temel Kaynakları -Sünnet/Hadis-, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İlâhiyat Önlisans Ders Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1999.
 
YABANCI DİLDE YAYINLANMIŞ KİTAP
 
Musa Carullah Bigiyef, (Bu eser Rusça’ya çevrilip 2003’de basılmıştır.)
 
YAYINLANMIŞ KİTAP ÇEVİRİLERİ
 
Kitâbu's-Sünne, (Arapça: Musa Carullah'tan), Ankara Okulu Yayınları, Ankara I. Baskı, 1998, II. Baskı 2000.
 
Sünnet Müdafaası I-II, (Arapça: Muhammed Ebû Şehbe'den), Mehmet Emin Özafşar ile birlikte, Rehber Yayınları, Ankara 1990.
 
Kur'an-ı Kerim Âyet-i Kerimelerinin Nurları Huzurunda Hâtun, (Musa Carullah'tan), Kitâbiyât Yayınları, Ankara I. Baskı 2000, II. Baskı 2001.  
 
Kitâbu'z-Zühd, (Arapça: İmam Ahmed b. Hanbel'den), Mehmet Emin Özafşar ile birlikte, İz Yayıncılık, İstanbul 1993, I-II.
 
BAZI MAKALELERİ
 
"What Directed The Classic Orientalism Into Hadith Research", The Muslim World, U.S.A, 2006.
 
"Islamophobia: New Form of Anti-Semitism",  Leuven Academic Querterly, Brussels 2005.
 
"Europaische Integration und Wertewandel" Kitapta bölüm yazarlığı, Almanya.
 
"Islam and The Religious Other", Comparative Studies in Society and History, USA, 2006.
 
"İşkâliyetu'l-Menhec fi Fehmi's-Sunne ve'l-Ahâdis", el-Buhus el-İslâmiye, Amman, 2004.
 
"Hz. Peygamber'in Bir Din Tanımı", Diyanet İlmi Dergi, Hz. Muhammed Özel Sayısı, Ankara 2003.
 
"Ebû Zerr el-Gıfârî Biyografileri Üzerine", İslâmiyât, V (2002) sayı:2, Ankara 2002.
 
"Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevkeden Temel Faktörler Üzerine", İslâmiyât, III (2000) sayı:1, Ankara 2000.
 
 "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu ve Yeni Bir Metodoloji için Atılması Gereken Adımlar, İslâmi Araştırmalar, c.X, sayı:1.2.3.
 
"Gazâli Felsefesinde Varlık Mertebeleri Bakımından Hadislerin Anlaşılması ve Yorumlanması", AÜİF Dergisi, c.XXXIX, Ankara 1999.
 
"Ebu Reyye ve Kitabı Üzerine", (Mehmet Emin Özafşar ile birlikte), İslâmi Araştırmalar, c.V, sayı:1, Ankara 1991.
 
"Er-Risâle ve Türkçe Tercümesi Üzerine", İslâmi Araştırmalar, c.II, sayı:8, Ankara 1988.
 
"Sünnet Üzerine Bir Kitap ve Bir Açıkoturum", (Çeviri) İslâmi Araştırmalar, c.V, sayı:2, Ankara 1991.
 
 
"Musa Carullah Bigiyef'ten Tarihçi Yazar Cemal Kutay'a Cevap", İslâmiyât, I(1998) sayı:2, Ankara 1998.
 
"Fıkhu'l-Hadis", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.XII, İstanbul 1995, s.547-549.
 
"Musa Carullah Bigiyef ve Kur'an-ı Kerim Âyet-i Kerimeleri Huzurunda Hatun Kitabı", İslâmi Araştırmalar, c.VI, sayı:4, Ankara 1993.
 
ULUSLARARASI YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER
 
"Islam and The Religious Other", 17. İslâmi İşler Yüksek Konseyi Genel Konferansı, 17-20 Nisan 2005, Kahire-Mısır.
 
"Mevkıfu'd-Devleti'l-Osmâniyyeti ve Nazratuha'l-Mütesâmihat ticâhe müntesebi'l-Edyâni's-Semâviyyeti ve'l-Mezâhibi'l-Muhtelifeti", "Ed-Devletu'l-Osmâniyyetu ve't-Tesâmuhu'd-Dîniyyu", İslâm Medeniyetinde Hoşgörü Konferansı, 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Kahire-Mısır.
 
"İ'tirâfu'l-İslâmî bi'l-Âhar", 17. İslâmi İşler Yüksek Konseyi Genel Konferansı, 17-20 Nisan 2005, Kahire-Mısır.
 
"Hadislerde Delâlet Sorunu", Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, 02-06 Ekim 2002, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2004.
 
"Religious Divirsity", The Second Meeting of European Council of Religious Leaders (ECRL)/ Religious for Peace, Sarajoevo, Bosnia-Herzegovina 29 September-1 October 2003.
 
"The Religious Affairs Directory And Puplic Order", Ministerul Culturii Si Cultelor, Bucarest, ROMANIA, 15-17 JUNİE 2004. 
 
"Din, Kimlik ve Diyanet İşleri Başkanlığı", VI. Avrasya İslâm Şûrası, İstanbul, 2005.
 
"Sesli ve Görüntülü Dinî Yayıncılık Açısından Diyanet İşleri Başkanlığı", I. Uluslararası Dini Yayınlar Kongresi, 05-07 Kasım 2004-Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005. 35-38 ve 425.
 
"Türkiye ve Avrupa'da Çok Dinli Yaşam -Geçmişten Günümüze-", Konrad Adenauer Vakfı Açılış Konferansı, 24-25 Kasım 2005 Ankara Dedeman Otel.
 
"Çoğulcu Bir Toplumda Farklı Din Mensupları Arasındaki İlişkiler ve İslâm", Orta Asya'da İslâm, Uluslararası Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Oş Devlet Üniversitesi, Oş Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinin 11. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle, 20-22 Mayıs 2004, Kırgızistan.
 
"İslâm Tecdid Geleneği ve Musa Carullah Bigiyef", Ölümünün 50. Yılında Musa Carullah Bigiyef, TDV Yayınları, Ankara 2002, s.123-128.
 
"Musa Carullah'ın Sünnet Anlayışı" Ölümünün 50. Yılında Musa Carullah Bigiyef, TDV Yayınları, Ankara 2002, s.97-100. 
 
ULUSAL YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER
 
"Sünnetin Kaynak Değerini Temellendirme Sorunu", (Kitapta Bölüm), İSAM, İstanbul 2006.
 
"Ahlâk ve Hadis", İslâm'ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu, TDV Yayınları, Ankara 2003.
 
"Hadis ve Semantik", Günümüzde Sünnetin Anlaşılması, Kur'an Araştırmaları Vakfı, KURAV Yayınları, Bursa 2005.
 
"Hadis İlmi ve İslâmi İlimler", Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri Sempozyumu, İSAM, 16 Nisan 2005, İstanbul. (Yayım Aşamasında)
 
"Çağdaş Dünyada Kadın Problemleri ile İlgili Dini Tartışmalar", Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-I, 15-18 Mayıs 2002 İstanbul, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2004.
 
"Hz. Peygamber'i Örnek Almak ve Sünnete Tabi Olmanın Anlamı Üzerine", Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Üçüncü Bine Girerken İslâm Sempozyumu, Ankara 28-29 Nisan 2000.
 
"Eş Olarak Hz. Muhammed", Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998
 
"İnanç Özgürlüğü ve Misyonerlik", Türk Dünyasında Misyonerlik Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinin Ortaklaşa Düzenlediği Sempozyum, 15 Nisan 2005, Çanakkale.
 
 "Avrupa Birliği Sürecinde Sosyal Hayat ve Din", III. Din Şûrası, 20-24 Eylül 2004-Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005.  
 
"Şihabuddin Mercâni", İdil-Ural Türk Aydınları Sempozyumu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 01 Nisan 2000.
 
"İlim ve Devlet Adamı Olarak Bedruddin Aynî", Türk Tarih ve Kültüründe Gaziantep Sempozyumu, 24-25 Mayıs 1996. 
Anahtar Kelimeler:

 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Başkan Görmez\'le Yola DevamÖnceki Haber

Başkan Görmez\'le Yola Devam

Din Görevlilerinin Niteliklerini Arttırma Seminerleri Devam EdiyorSonraki Haber

Din Görevlilerinin Niteliklerini Arttırm...

İslamda Buluşalım

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!