Birbirini Sevenlerin Özelliği

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
0
Kardeşlik olan yerde şefkat ve merhamet vardır. Bir kul, kendi şahsı için arzuladığı şeyleri mü’min kardeşleri için de arzulamazsa, îmânı kemâle ermiş sayılmaz.

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr: 

Allah Te­âlâ şöy­le bu­yu­rur: “Mü’min­ler an­cak kar­deş­tir­ler. Onun için (her­han­gi bir an­laş­maz­lık­ta) kar­deş­le­ri­ni­zin ara­sı­nı dü­zel­ti­niz ve Allah’tan kor­ku­nuz ki, rah­me­te nâ­il ola­sı­nız.” (el-Hu­cu­rât, 10)

Fahr-i Kâ­inât Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de ha­dîs-i şe­rîf­le­rin­de şöy­le bu­yur­muş­tur:

“Îmân et­me­dik­çe cen­ne­te gi­re­mez­si­niz. Bir­bi­ri­ni­zi sev­me­dik­çe de tam îmân et­miş ol­maz­sı­nız. Si­ze bir şey söy­le­ye­yim ki onu yap­tı­ğı­nız tak­dir­de bir­bi­ri­ni­zi se­ver­si­niz: Ara­nız­da se­lâ­mı ya­yı­nız.” (Müs­lim, Îmân, 93)

ALLAH İÇİN SEVENLER

“Ye­di sı­nıf in­san var­dır ki Allah Te­âlâ Haz­ret­le­ri on­la­rı hiç­bir göl­ge­nin bu­lun­ma­dı­ğı bir gün­de, ken­di (Arş’ının) göl­ge­siy­le göl­ge­len­di­rir… (Bu sı­nıf­lar­dan bi­ri de) bir­bir­le­ri­ni Al­lâh için se­ven, bir ara­ya ge­liş­le­ri ve ay­rı­lış­la­rı bu mu­hab­bet­le ger­çek­le­şen iki ki­şi­dir…” (Bu­hâ­rî, Ezân, 36)

Bir kud­sî ha­dîs­te de Allah Te­âlâ şöy­le bu­yu­rur:

“Benim rızâm için birbirini sevenlere, Ben’im için birbirlerine ikramda bulunanlara, Ben’im için birbirlerine samîmiyetle îti­mâd edip dost olan­la­ra, ak­ra­bâ ve dost­la­rıy­la ir­ti­bâ­tı­nı kes­me­yen­le­re ve Ben’im için ziyaret­le­şen­le­re Ben’im de mu­hab­be­tim ta­hak­kuk et­miş­tir.” (Ah­med, V, 229)

Yi­ne Al­lâh için kar­deş ol­ma ve bir­bi­ri­ni sev­me hu­sû­sun­da Ra­sû­lullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöy­le bir hâ­di­se nak­le­der:

“Bir kimse başka bir köyde yaşayan, Allâh için sevdiği din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah Teâlâ, adamı gözetlemek için onun yolu üzerinde bir meleği vazifelendirdi. O kişi meleğin yanına gelince, melek:

«–Nereye gidiyorsun?» dedi. O zât:

«–Şu köyde bir din kardeşim var, onu görmeye gidiyorum.» cevabını verdi. Melek:

«–O kardeşinden elde etmek istediğin bir menfaatin mi var?» diye sordu. O zât ise:

«–Yok hayır, ben onu sırf Allah rızâsı için severim, onun için ziyaretine gidiyorum.» karşılığını verdi.

Bunun üzerine melek:

«–Ben, Allah Teâlâ’nın sana gönderdiği elçiyim. Sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öylece seviyor.» dedi.”(Müslim, Birr, 38; Ahmed, II, 292)

Hiz­met eh­li­nin bir­bi­ri­ni sev­me­si, kalplerinde ülfet meydana getireceğinden, hu­zur­lu, fe­yiz­li ve be­re­ket­li bir ze­min oluş­tu­rur ve güç­le­ri­ne güç ka­tar. Ha­kî­ka­ten mu­hab­bet­li bir da­ya­nış­ma ile aşı­la­ma­ya­cak zor­luk yok­tur. Yü­ce Allah, bir­bir­le­ri­ne mu­hab­bet­le ke­net­le­nip, omuz omu­za saf tu­ta­rak bir­lik­te mü­câ­de­le eden­le­ri âyet-i ke­rî­me­de şöy­le medhe­der:

“Mu­hak­kak ki Allah, ken­di yo­lun­da san­ki kur­şun­la bir­bi­ri­ne per­çin­len­miş du­var­lar gi­bi saf bağ­la­yıp omuz omu­za sa­va­şan­la­rı se­ver.” (es-Saff, 4)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

Anahtar Kelimeler:

 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Yaz Kur\'an Kursları 2016 ek ders ücretiÖnceki Haber

Yaz Kur\'an Kursları 2016 ek ders ücreti

Ramazan\'da En Çok Sorulan SorularSonraki Haber

Ramazan\'da En Çok Sorulan Sorular

İslamda Buluşalım

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!